Pracovní právo a personalistika

Činovníci sportovního klubu zpravidla působí na bázi dobrovolné práce. Nicméně zlepšující se podpora sportovní spolkové činnosti přináší možnosti částečného či plného profesionálního zapojení specialistů na určitý druh činnosti. Většina sportovních klubů tak vstupuje do pozice zaměstnavatele. Nejčastěji se jedná o pracovní pozice, jako jsou sekretář, ekonom, správce sportoviště či trenér klubu. Trend, který přináší pozitivní efekty ve fungování spolku, je vyváženost zástupců obou pohlaví nejen v orgánech spolku, ale i na postech trenérů, cvičitelů, vedoucích družstev a dalších zaměstnaneckých či dobrovolnických pozicích.

Pracovní poměr

Každý pracovní poměr musí být sjednán písemně na základě pracovní smlouvy či dalšími pracovněprávními vztahy, a to dohodou o pracovní činnosti nebo dohodou o provedení práce (vzorové dokumenty k dispozici zde).

Jako každý jiný zaměstnavatel se musí klub přihlásit ke všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jeho zaměstnanci a k místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Dále je třeba zaměstnance při nástupu do zaměstnání přihlásit u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení a při ukončení zaměstnání zase odhlásit. Klub jako zaměstnavatel dále odvádí za zaměstnance zdravotní a sociální pojištění a rovněž odvádí správci daně zálohy na daň z příjmů svých zaměstnanců.

Dohoda o pracovní činnosti

Na základě dohody o pracovní činnosti (§ 76 ZP) není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tzn. v průměru více než 20 hodin týdně. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Z dohody o pracovní činnosti je odváděno sociální i zdravotní pojištění jako z pracovního poměru, pokud není měsíční příjem nižší než 2 500 Kč.

Dohoda o provedení práce

Na základě dohody o provedení práce (§ 75 ZP) nesmí být rozsah práce větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro téhož zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Pokud odměna z této dohody za kalendářní měsíc nepřesáhne 10 000 Kč, nepodléhá tato odměna odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Pokud přesáhne, má zaměstnavatel povinnost přihlásit zaměstnance k pojištění.

Smlouva o výkonu činnosti trenéra

 

Další možností, jak vymezit vztah mezi klubem a trenérem, je Smlouva o výkonu činnosti trenéra jako člena vyplývajícího ze stanov (smlouva k dispozici u Servisních center sportu ČUS). Tuto činnost nelze zajistit osobami v pracovně právním vztahu s ohledem na její povahu, zejména pokud jde o nemožnost stanovení přesného rozvrhu pracovní doby, o nepravidelnou a příležitostnou potřebu jejího zajištění.

Poznámka: Příjem z této činnosti lze podřadit pod tzv. ostatní příjem z příležitostné činnosti podle §10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmu, a to za podmínky, že se bude jednat o ojedinělou činnost. Takový příjem je osvobozen od daně z příjmu, pokud za rok nepřesáhne částku 30 000 Kč. Nebude-li se jednat o ojedinělou činnost, pak se příjem posuzuje podle § 7 odst. 2 písm. c) zákona o daních z příjmu jako příjem ze samostatné činnosti (příjem z výkonu nezávislého povolání). Tento příjem podléhá zdanění vždy.

Živnostenské oprávnění

Trenérskou činnost je možné provozovat i na základě živnostenského oprávnění (smlouva k dispozici u Servisních center sportu ČUS). Živnostenské oprávnění mohou získat pouze držitelé trenérských licencí B a vyšších.

 

Vzorové dokumenty

 

Pracovně právní vzory

 

 

Personalistika

 

MenuX