08.04.2020 - Adam Barbořík
počet přečtení: 4663
vytvořeno 18.03.2020, upraveno 08.04.2020

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností. Je pochopitelné, že ze strany státu v tuto chvíli budou zajišťovány priority - zastavení šíření nákazy, zajištění zásobování obyvatel a udržení ekonomické činnosti ve výrobním sektoru. Věříme, že s odstupem bude vláda pamatovat i na konkrétní pomoc sportu. V tuto chvíli chraňte své zdraví a své okolí, dodržujte pokyny k zamezení šíření nákazy a buďme ohleduplní a nemysleme jen na sebe.

 

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách, uplatnění nároků na státem poskytované podpory, o možnostech úvěrů a doporučení pro všechny typy sportovních subjektů, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19.

Situace se stále vyvíjí a stát bude postupně nabídku podpory přizpůsobovat novým podmínkám. S tímto vývojem se budeme snažit aktuální informace pro sportovní prostředí shromáždit a zveřejnit.Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací - například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.

1.    Možné úlevy

a)    Daně:

 Resort financí vydal tzv. liberační daňový balíček, který umožňuje odkládat platby daní (bez poplatků, bez úroků a pokut):

 

 - platby DPH:

 

 - platby daně z příjmů za rok 2019:

 

 - liberační balíček (zatím pouze návrh MFČR)

Více informací naleznete na těchto odkazech:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

 

b)    Odložení zavedení poslední vlny EET

 • tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem

Více informací naleznete zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/posledni-vlna-eet-se-fakticky-odklada-37897

 

c)    Neuplatňování restrikcí či penále za zpožděné platby za pronájem sportovního zařízení ze strany měst či obcí a umožnění nájemcům přinejmenším pozdější platby

 • nutno konzultovat individuálně na městském (obecním úřadu) dané obce

 

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19

 

2.    Úvěry a finanční výpomoci

 • v současné době je vypsán záruční úvěrový program COVID II pro podnikatele zasažené koronavirem. Příjem žádostí od 2.4. Úvěr je určen podnikatelským subjektům (v případě sportu např. komerčním fitness, wellness apod.). 

Veškeré informace naleznete zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/  

 

3.    Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

 • ošetřovné, mimořádná okamžitá pomoc, informace o sociálních službách, náhrada mzdy a pracovněprávní souvislosti, homeworking, žádost o zprostředkování zaměstnání, zajištění ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a hygienických potřeb apod. upravuje pokyn MSPV https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 

 • náhrada mzdy a pracovně právní souvislosti - cílený Program podpory zaměstnanosti „Antivirus" březen a duben 2020 https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/cileny_program_podpory_zamestnanosti_Antivirus.pdf/f8a0f92a-3331-a34e-740c-0bf4e18ad2dc
  a k němu vydaný Manuál pro zaměstnavatele https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa
  Podávání žádostí v programu Antivirus startuje 6. dubna ve 12:00, zde je odkaz na elektronickou žádost na stránkách MPSV - https://antivirus.mpsv.cz/. MPSV vydalo videonávod, jak správně vyplnit první část žádosti https://youtu.be/IreliZBINsg. Po vyplacení mezd vyplní žadatel druhou část žádosti. Návod na vyplnění druhé části také zveřejní MPSV a má být stejně jednoduchý.
  Program ANTIVIRUS se obecně vztahuje i na sportovní spolky, neboť patří s odkazem na §109 zákoníku práce mezi zaměstnavatele v tzv. mzdové sféře. POZOR! V konkrétním případě však spolek o příspěvek z programu požádat nemůže. Jedná se o případy, kdy bude vykazovat náklady na mzdové prostředky v rámci vyúčtování poskytnuté státní dotace (MŠMT), dotace či grantu od kraje / obce atd. Pak jsou totiž jeho mzdové náklady kryty veřejnými rozpočty a program se na něj nevztahuje. Uplatněním žádosti o příspěvek by došlo ke zneužití programu se závažnými důsledky (trestný čin, porušení rozpočtové kázně).

 

     Z programu ANTIVIRUS nelze čerpat příspěvek na odměny vyplacené v rámci DPČ a DPP, byť se i na tyto vztahují překážky v práci na straně                         zaměstnavatele.

 

    K podání žádosti lze udělit plnou moc. Jedná se o řešení zejména pro případy, kdy spolek nedisponuje požadovanými prostředky elektronické komunikace        (datová schránka, uznávaný elektronický podpis). Plnou moc lze udělit i jinému spolku.

 

 

 • pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

 

 

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:

 

4.    Informace pro OSVČ

Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo několik podpůrných opatření pro OSVČ.
"Ošetřovné" pro OSVČ - https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/Prominutí plateb sociálního zabezpečení - odpuštění minimální povinné platby na důchodové pojištění od března do srpna 2020 a prominutí plateb zdravotního pojištění - odpuštění minimální povinné platby na zdravotní pojištění od března do srpna 2020 https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-infoPřímá podpora OSVČ - podpůrné opatření pro OSVČ ve výši 25 000 Kč https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

 

Upozorňujeme, že pokud je OSVČ hrazena odměna v plném rozsahu dle smluvního ujednání se sportovním svazem, s SK/TJ apod., zpravidla nebude naplněna podmínka mimořádné státní podpory tedy, že OSVČ nemohla svou činnost vykonávat zcela nebo z části nad míru obvyklou. Uvedení nepravdivých či nepřesných skutečností v čestném prohlášení může mít závažné důsledky (dotační podvod). 

 

Program přímé podpory OSVČ bude administrován Finanční správou. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění základních požadavků. Podpora je za období od 12. března do 30. dubna 2020. K samotnému přijímání žádostí a následnému vyplácení přímé podpory přistoupí Finanční správa neodkladně poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít v průběhu příštího týdne, tedy nejpozději do 12. dubna. Odpovědi na nejčastější otázky k přímé podpoře OSVČ zde.