Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Článek byl aktualizován 14.dubna 2021

 

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

 

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

 

Budeme používat odkaz na příslušnou státní instituci, která nástroj (program, úlevu, podporu) nabízí a spravuje a přidáme stručný objasňující komentář.

 

Informace pro zaměstnance a zaměstnavatele

 

  • pro zaměstnavatele (SK/TJ a svazy) výklad k překážkám v prací na straně zaměstnavatele, karanténě zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Výklad i se vzorovým vnitřním předpisem zaměstnavatele naleznete zde

 

 

  • Vláda zrušila dočasně periodické lékařské prohlídky a nahradila vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením. Dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.

 

Informace k praktickým opatřením na pracovištích jsou k dispozici zde:

 

Covid sport

Příjem žádostí v tomto programu Národní sportovní agentury Covid sport https://www.agenturasport.cz/covid-sport/ byl již ukončen.

 

Covid Sport 2

Program Covid Sport 2 ( https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport-ii/ ) byl zaměřen na oblast podpory A - zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastnily některé z Výzvou definovaných profesionálních mistrovských sportovních soutěží. Oblast B byla zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce, které byly vlivem opatření vlády ČR vůči COVID-19 zrušeny. Ukončení příjmu žádostí bylo 7. 12. 2020.

 

COVID - Sport 3 Lyžařská střediska

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 8. února 2021 Výzvu I k programu COVID – SPORT Lyžařská střediska ( Výzva I k programu COVID – SPORT Lyžařská střediska ) s alokací 1 mld. Kč.

Cílem programu je poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, která musela být od 27. 12. 2020 na základě výše uvedeného usnesení vlády České republiky uzavřena. Žádosti bylo možné podávat od 15. února od 9:00 hod. do 18. března 2021. Další podmínky a informace ve výzvě.

Covid – nájemné pro komerčně provozovaná sportoviště

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 16. 10. 2020 novou, druhou výzvu k programu COVID – Nájemné
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ ). Žádosti ve Výzvě 3 je možné podávat od 5. února 2021 od 9:00 hodin do 8. dubna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Týká se komerčně provozovaných sportovišť (např. na základě živnosti). Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem, další podmínky ve výzvě.

Covid – Ubytování II - HUZ

MMR ČR vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace do dotačního titulu COVID-Ubytování II - Hromadná ubytovací zařízení.
( https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani-ii-huz ). Dotace je určena k podpoře odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pracovních míst.
Příjem žádostí je zahájen od 1. února 2021 do 31. 3. 2021.

Covid - Gastro - Uzavřené provozovny

Program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny ( https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/ ) má za cíl zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na podnikatelské subjekty v České republice a poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity. Žádosti bylo možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 15. března 2021 do 16:00 hod.

Program COVID – 2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 1.4.2021 výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID 2021
( https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-2021--260043/ ). Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Žádosti bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. Další podmínky a informace ve výzvě. Program COVID – 2021 je alternativou k rovněž schválenému programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně je výhodnější.

 

Program COVID - Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 1.4.2021 výzvu k podávání žádostí k poskytnutí podpory v rámci programu COVID – Nepokryté náklady
( https://www.mpo.cz/naklady ). Cílem podpory je zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelských subjektů, zvýšit jejich likviditu, zachovat jejich podnikatelskou činnost a poskytnout jim odrazový můstek pro zotavení. Dotace poskytnutá na úhradu části nákladů znamená plošnou a současně jasnou (relevantní) podporu subjektům, které ji prokazatelně potřebují, bez ohledu na sektor. Žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021. Další informace jsou uvedeny ve výzvě. COVID - Nepokryté náklady je alternativou k rovněž schválenému programu COVID - 2021. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně je výhodnější.

Záruka COVID Sport

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)  představilo 18. ledna program Záruka COVID Sport. ( https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/zaruka-covid-sport ) Připravilo ho ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

Bankovní záruka ČMZRB pro úvěry do 10 milionů korun by měla činit až 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc měli mít možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na provozní náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun. Podpora podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de minimis.

Souhrn opatření na pomoc OSVČ a firmám

Souhrn aktuálních opatření a programů na pomoc OSVČ a firmám naleznete na stránkách MPO v odkaze zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum--253690/

 

Opatření na pomoc OSVČ (aktualizováno 8. 4. 2021) /zdroj MPO/

Opatření na pomoc firmám (aktualizováno 8. 4. 2021) /zdroj MPO/

MenuX