Základní povinnosti spolku

Každý spolek musí vedle svého založení a následného zápisu do veřejného rejstříku splnit další povinnosti. Ve vztahu ke klubu se jedná zejména o následující:

  • registrace u příslušného správce daně (FÚ) a s tím spojené daňové povinnosti viz sekce Ekonomika a daně;
  • vedení účetnictví, přičemž jednoduché účetnictví může vést spolek, který není plátcem daně z přidané hodnoty, jeho celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč a hodnota jeho majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč viz sekce Ekonomika a daně;
  • vytvoření návštěvního řádu spolkem provozovaného sportoviště (vzor zde);
  • dodržovat povinnosti z hlediska ochrany osobních údajů viz sekce Ochrana osobní údajů;
  • povinnosti zaměstnavatele v případě existence zaměstnanců spolku. Jedná se zejména o registraci u zdravotních pojišťoven a příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení;
  • zdravotní prohlídky v souladu s příslušnými právními předpisy (viz článek zde);
  • v případě kdy žádá sportovní spolek o státní dotace, tak je ze zákona povinen zapisovat a aktualizovat údaje v Rejstříku sportu, který spravuje Národní sportovní agentura.

Pravidelně je pak každý spolek povinen plnit následující povinnosti:

  • svolat dle stanov zasedání nejvyššího orgánu spolku (zpravidla výroční členská schůze nebo valná hromada);
  • průběžně aktualizovat své údaje ve spolkovém rejstříku (případně v dalších registrech, ve kterých je spolek zapsán), přičemž mají spolky povinnost mít ve veřejném rejstříku zapsané následující údaje:

a) název, identifikační číslo a úplné sídlo spolku,

b) vymezení hlavního účelu spolku,

c) právní formu – tj. spolek,

d) den vzniku (popř. zániku) spolku,

e) předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,

f) název nejvyššího orgánu,

g) název statutárního orgánu, počet členů statutárního orgánu, jméno a adresu každé osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce,

h) je-li zřízen podle stanov kontrolní orgán, jeho název, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresu každé osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce,

i) je-li zřízena podle stanov rozhodčí komise (není u klubů běžnou praxí), její název, počet členů rozhodčí komise, jméno a adresu každé osoby, která je členem rozhodčí komise, den vzniku a zániku jejich funkcí a adresu pro doručování podání v řízení před rozhodčí komisí podle zákona upravujícího řízení před rozhodčí komisí spolku,

j) den, k němuž byl zápis spolku proveden,

k) název, sídlo a identifikační číslo všech jeho pobočných spolků,

l) pravidelně zakládat dokumentaci do sbírky listin u rejstříkového soudu - tj. hlavně rozhodnutí o volbě členů volených orgánů a účetní závěrky;

 

  • průběžně plnit daňové a účetní povinnosti (např. schválení účetní závěrky, podání daňového přiznání apod.). V této souvislosti je třeba upozornit, že tyto povinnosti nemusí být u všech spolků stejné. Vždy záleží na individuální povaze každého spolku např. z hlediska rozsahu jeho hospodářské činnosti apod. viz sekce Ekonomika a daně.

Veškeré poradenství v dané oblasti lze získat u vašeho územního pracoviště ČUS.

MenuX