Úrazové pojištění  - Pojišťovna Kooperativa, a.s.

Všechny subjekty sdružené v České unii sportu,Logo Kooperativa
tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS
byly pojištěny úrazovým pojištěním prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s.

 

Smlouva č. 4950050842 byla platná od 1. ledna 2017 do 31. ledna 2019. Pojištění se vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými v ČUS. Příkladem akcí jsou: sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce, ale i doprava na tyto akce včetně úrazů mimo Českou republiku.

 

Text smlouvy včetně oceňovacích tabulek naleznete ZDE.

 

Formulář oznámení pojistné události ze smlouvy ČOV č. 4950050842 nalezenete v odkaze ZDE.

 

Pojistná smlouva č. 4950050842 uzavřená u pojišťovny Kooperativa, a.s. platná od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2019, včetně Všeobecných podmínek a Oceňovací tabulka pro pojistné plnění za tělesné poškození způsobené úrazem a oceňovací tabulka pro pojistné plněná za trvalé tělesné poškození následkem úrazu v odkaze ZDE

 

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

 

 • Část formuláře - B. POJIŠTĚNÝ = komu se stal úraz,

 • Část formuláře - C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A O ÚRAZU

 

(Pokud máte sjednané ještě navíc osobní úrazové pojištění nebo jiné pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s. použijte  Formulář Oznámení události ZDE. Číslo naší a váší pojistné smlouvy uveďte do jedné z kolonek. Pojištění je kumulativní a lze uplatnit i několik pojistek na jeden úraz. Další kolonky vyplňte dle vašich vědomostí . . .)

 

Potvrzení členské organizace:

Do kolonky vyplňte: IČO SK/TJ, ID ČUS (případně svazu)  a název sportovního subjektu (SK/TJ).

Formulář zaneste k příslušnému odpovědnému funkcionáři sportovního klubu a nechte si jej potvrdit.  Zástupce sportovního klubu vyplní své jméno, příjmení a přípojí svůj podpis, kterým stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Připojí razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu;

 

 • Část formuláře - D. ZPŮSOB VÝPLATY PLNĚNÍ
  Uveďte svoje číslo účtu nebo adresu kam chcete peníze poslat

 

 • Část formuláře - E. PŘILOŽENÉ DOKUMENTY
  - k formuláři Oznámení události můžete připojit potřebné doklady: (označte libovolný počet přiložených dokumentů)
  - zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy.
  - v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

 

Oznámení události ke stažení:                                                       Oznámení trvalých následků:
 

Kooperativa Oznámení události                                                          koop tr nasledky

 

 

ZPŮSOBY ZASLÁNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ:
 

Elektronicky:

Zasílání podkladů elektronicky je možné pouze přes makléřskou firmu Renomia.

Kontakt: oddělení likvidace škod
Tel: +420 222 390 888
Email: info@renomia.cz

 

Doporučeně poštou na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE
+420 957 105 105; podatelna@koop.cz

 

Osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech Kooperativa, a.s.

 

Trvalé následky úrazu – právo na pojistné plnění se uplatňuje na formuláři „Oznámení trvalých následků úrazu“, který je k dispozici ZDE

 

Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti

 • Pojištěni jsou pouze členové ČUS při činnosti v rámci plnění pracovních úkolů, nebo mají-li s příslušným sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce. V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář Formulář Oznámení pracovní neschopnosti.
  Při vyplňování formuláře v případě pracovních neschopností postupujte stejně jako při hlášení úrazu. Jako dokumentaci připojte: Zdravotní dokumentaci pojištěného, týkající se úrazu, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy.
   
 • Vyplněný formulář zašlete opět na adresu Pojišťovny Kooperativa, a.s. nebo emailem: info@renomia.cz
   
 • V případě dotazů se obraťte na infolinku Kooperativy, a. s.: +420 957 105 105 nebo na oddělení likvidace škod Renomia. Tel.:+420 222 390 888

 

*Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČUS, vydaném příslušným okresním sdružením ČUS. Pokud číslo neznáte, sdělí Vám ho příslušné okresní sdružení ČUS. Pokud jste členy ČUS skrze národní sportovní svaz, zašlete vyplněný formulář svazu, či jeho složkám, k doplnění evidenčního čísla a potvrzení.

MenuX