Povinné zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015Sb.

 

Vzhledem k výkladovým pochybnostem, které vyvstaly v souvislosti s povinným zveřejňováním smluv, a to hlavně ve vztahu k poskytovaným státním dotacím na základě rozhodnutí MŠMT (viz stanovisko k Povinnému zveřejňování smluv zaslané sdruženým subjektům 23.8.2017), obrátila se ČUS s oficiální žádostí o výklad na MŠMT.

 

Z odpovědi MŠMT vyplývá následující:

 

1.  rozhodnutí MŠMT (nebo jiného ministerstva) o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu se v registru smluv nezveřejňuje a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí není na toto zveřejnění vázána;

 

2.  jiná situace je u dotací, grantů apod., které jsou poskytovány z rozpočtů krajů a obcí na základě veřejnoprávních smluv; tyto se v registru smluv zveřejňovat musí (při plnění nad 50tis. a při splnění dalších zákonných podmínek).

 

Celé stanovisko MŠMT je k dispozici na webu ČUS. Vzhledem k tomu, že samo Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR), které vydalo Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv, uvádí, že se nejedná o závazný výklad zákona, který může poskytnout pouze soud (a příslušná judikatura pochopitelně zatím neexistuje), je třeba důrazně doporučit, aby si národní sportovní svazy a SK/TJ stanovisko MŠMT založily k příslušným rozhodnutím o poskytnutí dotace pro případnou budoucí kontrolu, neboť ze zkušeností z poslední doby vyplývá, že kontrolní orgány mají naprosto nepředvídatelné výklady.    

 

Pokud jde obecně o zveřejňování smluv, pak zákon č. 340/2015Sb. o registru smluv (účinný od 1.7.2016) stanoví, že jsou povinně zveřejňovány soukromoprávní a dotační smlouvy, kde je jednou ze smluvních stran Česká republika (tj. např. MŠMT), územní samosprávný celek (tj, obec, kraj) a další zjednodušeně řečeno "státní" subjekty (viz §2 odst. 1. cit.zák.) a hodnota plnění přesahuje 50 tis. bez DPH. Soukromoprávní smlouva je pak taková smlouva, kde jsou si stát a druhá strana „rovny“, stát nic direktivně nenařizuje. Jako příklad lze uvést kupní smlouvu. Dále pak jsou povinně zveřejňovány veřejnoprávní smlouvy, na jejichž základě jsou poskytovány dotace, granty apod. (zejména od krajů a obcí). Bude-li tedy národní sportovní svaz či SK/TJ uzavírat se shora uvedenými subjekty smlouvu uvedeného typu a s uvedenou hodnotou plnění (např. kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí grantu) pak tyto smlouvy budou muset být povinně zveřejňovány v tzv. registru smluv. Naopak za soukromoprávní smlouvu se pro účely registru smluv nepovažují právní úkony dle zákoníku práce, tj. zejména pracovní smlouva, DPP, DPČ.

 

Z textace příslušných ustanovení cit. zák. lze dovozovat, že předně má povinnost smlouvu zveřejnit (tj. zaslat jí stanoveným způsobem do registru smluv) příslušný "státní" subjekt a teprve tehdy, když tak neučiní, měla by to udělat druhá smluvní strana (svaz, SK/TJ). Od 1.7.2017 však nabyla účinnosti i sankční ustanovení, podle kterých smlouva, která nebude zveřejněna do tří měsíců od uzavření, pozbývá platnosti, a to od počátku. Nebude tedy možné na jejím základě např. platně poskytnout dotaci, případně již poskytnutá dotace bude muset být vrácena. Rovněž účinnost smlouvy bude vázána až na její povinné zveřejnění. Z této obecné povinnosti jsou stanoveny některé výjimky s tím, že zde nelze obsáhnout všechny. Zvlášť upozornit je možné např. na výjimku, podle které se povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv nevztahuje na města a obce, které nevykonávají tzv. rozšířenou působnost. Dále je třeba zmínit, že uvedeným Metodickým pokynem MV ČR je doporučováno, aby v případě nejistoty, zda smlouva podléhá či nepodléhá zveřejnění, bylo postupováno tak, že raději bude zveřejněna.

 

Na základě shora uvedeného lze tedy důrazně doporučit, aby si svaz/SK/TJ ohlídal, že k zveřejnění příslušné smlouvy skutečně došlo. Registr smluv je dostupný na http://smlouvy.gov.cz a konkrétní smlouvu je možné vyhledat např. tak, že se ve vyhledávacím formuláři (záložka „podrobné vyhledávání“) vyplní IČO smluvní strany, tedy svazu/SK/TJ. V případě, že smlouvu svaz/SK/TJ nedohledá, je třeba se obrátit se na příslušný „státní“ orgán ať smlouvu zveřejní (nebo sdělí, že se jedná o zákonnou výjimku). Jde totiž o to, že smlouvu by sice měl svaz/SK/TJ v takovém případě zveřejnit sám, ale způsob, kterým je možné zveřejnění provést vyžaduje mimo jiné i zřízení datové schránky a disponovat programem, který převede dokument do požadovaného formátu. To by pro většinu sportovních subjektů představovalo další, a to zcela nepřiměřenou zátěž.

 

 

Legislativně právní odbor ČUS

 

Žádost ČUS o stanovisko MŠMT k povinnému zveřejňování smluv

 

Odpověď MŠMT na žádost ČUS o stanovisko k povinnému zveřejňování smluv

MenuX