Genderová nerovnost ve sportu

Otázka rovnosti žen a mužů je trvale aktuální téma ve společnosti i ve sportovním prostředí. Mezinárodní olympijský výbor, mezinárodní sportovní federace a jednotlivé země reagují a přijímají k dosažení rovnosti řadu opatření. Ačkoli je do sportu v Evropě a po celém světě zapojeno stále více a více žen, genderová nerovnost stále přetrvává a je ve sportu zakořeněna v mnoha oblastech, ať už zjevně (například v účasti), nebo skrytě (například v mediálním pokrytí sportovkyň a sportovců). Sportovním organizacím, od národních svazů až po sportovní kluby, je doporučováno si počínat tak, aby genderová nerovnost ve sportu byla postupně odstraňována. 

 

K problematice rovnosti mužů a žen ve sportu byl dokončen společný projekt Evropské unie a Rady Evropy s názvem „ALL IN: Směrem k rovnosti můžu a žen ve sportu“. Cílem projektu je poskytovat podporu veřejným orgánům a sportovním organizacím při navrhování a provádění politik a programů pro řešení nerovností mezi muži a ženami ve sportu.  Projekt shromáždil údaje z 18 zemí. Používal k hodnocení soubor dohodnutých „základních“ ukazatelů rovnosti žen a mužů ve sportu. Česká republika byla součástí projektu.

 

Výstup tohoto projektu představuje Analytická zpráva o situaci v jednotlivých zemích. Zde je vidět, jak si Česká republika vede ve srovnání s ostatními státy. 

 

Rovnost žen a mužů ve sportu v České republice zobrazuje osmistránková brožura. 

 

Praktickým výstupem projektu a hlavním nástrojem je návodný Manuál, jak genderovou rovnost ve sportu účinně ovlivnit.   

 

Všechny tři materiály v českém jazyce k dispozici zde:

 

 

Problematika rovných příležitostí je v ČR součásti koncepce SPORT 2025 a lze předpokládat, že její realizace bude stále více prosazována v akčních plánech pro naplnění koncepce. V současné době je už tato problematika součástí kritérií některých státních dotačních programů.

 

Komise rovnovných příležitostí ČOV připravila Národní akční plán na podporu rovnosti žena můžů  ve sportu a jeho vedení na léta 2024 - 2029

 

ČUS proto doporučuje, a to nejen národním svazům, se s touto problematikou prostřednictvím dostupných informací podrobněji seznámit a postupně se oblastí rovných příležitostí ve sportu v celé její šíři intenzivněji zabývat. Cílem by mělo být diskutovat možnosti a přijmout strategie a programy vedoucí k postupnému odstraňování genderové nerovnosti ve sportovním prostředí. 

 

Více informací o rovných příležitostech ve sportu, včetně dalších metodických materiálů a dobrých příkladů, naleznete na stránkách Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru https://www.olympic.cz/text/64--komise-rovnych-prilezitosti-ve-sportu

MenuX