Zpráva z VV ČUS konaného 10. 10. 2023

 

Říjnový VV ČUS řešil administrativní záležitosti a vyhlásil nový ročník projektu Tipsport Sportuj s námi

 

cusOsmé letošní zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo v úterý 10. října v Praze na Strahově. Kromě aktuálních informací předsedy ČUS Miroslava Jansty se zabývalo administrativními záležitostmi vycházejícími z vnitřních předpisů ČUS včetně zahájení inventarizace majetku ČUS pro rok 2023. Současně byl vyhlášen nový ročník projektu Tipsport Sportuj s námi na příští rok.

 

Předseda ČUS podal shrnující informace o přípravě státního rozpočtu na rok 2024 a podpoře sportu. V reakci na původní návrh Ministerstva financí, které v kapitole na sport vyčlenilo 5,2 miliardy korun, iniciovala Česká unie sportu společně se Sdružením sportovních svazů ČR a Českou obcí sokolskou otevřený dopis premiérovi a ministrovi financí se žádostí o navýšení částky. „Naše společná žádost byla úspěšná, neboť vláda rozpočet sportu navýšila na 6,9 miliardy korun, což dosahuje úrovně letošního roku. Následně jsme premiérovi za tento krok poděkovali dopisem, ale je nutné si přitom uvědomit, že tato podpora je stále nedostatečná a že pro rozvoj sportu a celé infrastruktury je zapotřebí minimálně dvojnásobná částka,“ uvedl Miroslav Jansta.

 

Členové VV ČUS přijali s politováním aktuální zprávu Národní sportovní agentury o tom, že kvůli nedostatku finančních prostředků nebude v tomto roce vypsán pro sportovní kluby dotační program Provoz a údržba 2023. Předseda ČUS dále ocenil vysokou organizační i sportovní úroveň ME v baseballu, jehož pořadatelem byla Česká baseballová asociace, a informoval o uskutečněné kontrole NSA na ČUS v souvislosti s čerpáním dotace Provoz a údržba 2022, která byla uzavřena protokolem bez závad.

 

Spolupráce ČUS s Českým statistickým úřadem

 

V dalším průběhu jednání VV ČUS projednal a schválil aktuální, každoročně vydávané pokyny předsedy ČUS související se zpracováním finančních výkazů ČUS za rok 2023, pasportizací sportovních zařízení a statistickým šetřením členské základny ČUS i národních sportovních svazů sdružených v ČUS k 31. prosinci 2023. Získané informace jsou nezbytné k naplnění hlavní spolkové činnosti ČUS, kterou je především vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti členských subjektů a pomoc při zabezpečení jejího financování. O tom, že tyto datové soubory ČUS jsou kvalitní, svědčí také zahájená spolupráce ČUS s Českým statistickým úřadem v oblasti statistických dat ve sportu.

 

VV ČUS vzal na vědomí informace k zahájení inventarizace majetku a závazků ČUS pro rok 2023, která je nutná k auditu hospodaření. V průběhu jednání rovněž schválil vyhlášení projektu České unie sportu – Tipsport Sportuj s námi na rok 2024. Financován bude opět díky partnerské spolupráci ČUS se společnostmi Tipsport a Car4Way. Termín pro přihlašování akcí pořádaných členskými subjekty ČUS byl stanoven od 1. do 30. listopadu a předpokládá se, že finální kalendář akcí projektu opět zahrne zhruba 500 sportovních událostí pro veřejnost po celé České republice.

 

Udělení dvou záštit ČUS

 

Členové VV ČUS udělili záštitu anketě Nejúspěšnější sportovec roku (okresu/kraje), kterou dlouhodobě u poloviny pořadatelů produkčně zajišťuje agentura Sport Action. Pro nadcházející ročník je naplánováno v jednotném formátu zatím 33 anket ve spolupráci s okresními sdruženími a krajskými organizacemi ČUS. Celkový počet anket by měl jako každý rok přesáhnout šedesátku. Produkce ze strany agentury bude opět využita pro propagaci smluvních partnerů ČUS. Výkonný výbor dále schválil záštitu projektu lyžařských běžeckých závodů pro veřejnost Stopa pro život a také půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS žadateli z řad národních sportovních svazů.

 

V rámci diskuse zhodnotil pozitivně místopředseda ČUS Marek Hájek finanční podporu sportu ze strany Moravskoslezského kraje, který ji pro příští rok navýšil o deset procent. V podobném duchu o dobré spolupráci KO ČUS a krajského úřadu v Karlovarském kraji při podpoře sportu informovala také členka VV ČUS Jitka Peřina.

 

Člen VV ČUS Zdeněk Kubec přiblížil členům výboru pilotní projekt krajského úřadu na sociální začleňování dětí z vyloučených lokalit prostřednictvím sportovních aktivit v Ústeckém kraji, jehož vznik iniciovalo Krajské sdružení ČUS podle zahraničních vzorů z databáze ČUS a který může být vhodnou inspirací i pro další oblasti České republiky.

 

Autor: KT ČUS

MenuX