11.09.2012 - David Kovář
počet přečtení: 3694
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

(Praha, 11. 9. 2012) V úterý 11. září se konala v Praze na Strahově 10. řádná schůze Výkonného výboru ČSTV. V souladu s harmonogramem probíhajících transformačních změn organizace svolal výkonný výbor na sobotu 1. prosince 27. valnou hromadu Českého svazu tělesné výchovy. Byl odsouhlasen návrh věcných změn stanov ČSTV, které bude 27. VH ČSTV schvalovat. Dále byl projednán a schválen záměr a principy pravidel prodeje / převodu majetku ČSTV v Praze na Strahově do vlastnictví sdruženého subjektu ČSTV, který by zajistil revitalizaci areálu.

ČSTV M. Hájek v úvodu jednání informoval členy VV ČSTV o zatím neuspokojivé situaci ve financování sportu z obcí, které jsou ze zákona nově příjemci výnosů z hazardu. Poté vyzval k zahájení přípravy spolupráce klubů ČSTV se školami v rámci diskutovaného rozšíření pohybových aktivit školní mládeže s uvažovanou podporou MŠMT. Místopředseda ČSTV M. Pelta podal informaci o přípravě státního rozpočtu na rok 2013, kde stále není jasný objem určený na podporu sportu. „Politická situace nám nenahrává, jednání proto budeme muset zintenzivnit, ukázat znovu jednotu sportu, dosáhnout minimálně zachování výše podpory pro rok 2013 a zakotvit do novely zákona o loteriích jistotu pro přímé financování sportu z výnosů sázek a loterií. Snížení státní podpory sportu si vůbec nedovedu představit“, komentoval situaci M. Pelta.

Významnou část schůze věnoval výbor projednání návrhů Komise VV ČSTV pro změnu sídla ČSTV, která předložila záměr a návrh na možný prodej a převod sportovišť strahovského areálu v Praze Fotbalové asociaci ČR. Ta je připravena areál revitalizovat a zajistit i nové sídlo jak pro ČSTV, tak pro sdružené svazy. Závěrem diskuse výboru je schválení principů pravidel, za kterých by k prodeji a převodu mohlo dojít, schválení harmonogramu postupu a přípravy potřebné dokumentace k tomu, aby v případě splnění všech podmínek mohla 27. VH ČSTV majetkové dispozice odsouhlasit. Při projednávání činnosti dalších odborných komisí VV ČSTV zazněly aktuální informace o převodu podniku horských společností Ski Pec a Skiareál Špindlerův Mlýn na vybrané nájemce a o poskytování služeb SCS sportovním svazům v distribuci státních dotací.

Výkonný výbor svolal 27. valnou hromadu ČSTV. Stanovil termín na 1. 12. 2012 s tím, že návrh programu bude schválen na říjnové schůzi. V návaznosti na přípravu valné hromady výbor diskutoval předložený návrh novely Stanov ČSTV, který bude po korekcích Legislativní rady VV ČSTV rozeslán sdruženým subjektům k připomínkám. V další části jednání se výbor věnoval rozboru výsledků hospodaření ČSTV za první pololetí letošního roku, který přinesl pozitivní informace o efektu přijatých úsporných a reorganizačních opatření. Za prvních šest měsíců je úspora oproti stejnému období loňského roku téměř 10 mil. Kč, když největší podíl na ní má zlepšené hospodaření sportovních center ČSTV na Zadově a v Podolí. Rozbor také vyčíslil dosud nevypořádané závazky ČSTV ze soudních sporů z minulých období, které mohou výsledky hospodaření ČSTV účetně ovlivnit.

V rámci programu schůze výkonný výbor dále jednal a přijal usnesení ke smlouvám s novým nájemcem hotelu Olympia na Zadově, ke smlouvám s Českou televizí, k zásadám budoucích výběrových řízení pro manažery SCS v rámci ČSTV, k návrhu postupu k získání evropských dotací pro sportovní prostředí, schválil předloženou dohodu o mimosoudním narovnání pohledávky a schválil návrhy na vyznamenání.

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV