Získání zvýhodněného nebo zpřístupnění darovaného software pro sportovní organizace

home

 

TechSoup Česká republika zpřístupňuje darovaný nebo zvýhodněný software těm neziskovým organizacím registrovaným v České republice, které realizují obecně prospěšné nebo dobročinné projekty a splňují níže uvedená kritéria. Sport je v zákoně o podpoře sportu definovaný jako obecně prospěšný a většina sportovních organizací také splňuje podmínky uvedené níže.

TechSoup Česká republika účtuje administrativní poplatek za každý zpracovaný požadavek na darovaný software. Poplatek slouží k pokrytí provozních nákladů dárcovského programu. I když se administrativní poplatky liší produkt od produktu, každá obdarovaná organizace ušetří 92 až 96 % běžné komerční ceny darovaných produktů. Poplatky umožňují, aby TechSoup Česká republika mohl stále nabízet darované produkty co možná nejefektivněji a s co nejmenšími náklady (v našem případě jsme za jednu licenci Office 2013 zaplatili cca 600,- Kč).

Oprávněné organizace

Typy neziskových právnických osob:

 • spolky dle zákona č. 89/2012, §§ 214 - 302 (NOZ), a to jak spolky dle Nového občanského zákoníku, tak netransformované spolky jako původní občanské sdružení, dále sem spadají i mezinárodní nevládní organizace;

 

 • pobočné spolky, včetně původních netransformovaných organizačních jednotek sdružení; pokud má jednotka vlastní právní a ekonomickou subjektivitu, musí pobočný spolek vytvořit samostatnou registraci, aby mohly využívat výhod dárcovského programu TechSoup, v takovém případě o dary a slevy není možné žádat skrze mateřskou organizaci.

Požadované náležitosti 

Registrovaná organizace musí splňovat podmínky zákona o daních z příjmů ve smyslu možnosti snížení základu daně z příjmu právnické osoby o hodnotu poskytnutého daru (podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, § 20 odst. 8).

Organizace musí být zapsána v příslušném oficiálním rejstříku svého typu organizace. Součástí registrace je kontrola zápisu organizace v příslušném rejstříku a také kontrola údajů zde uvedených. Prosíme, zkontrolujte, že údaje pro Vaši organizace v daném rejstříku odpovídají skutečnosti.

Online rejstříky pro jednotlivé typy organizací:

 • spolek, pobočný spolek (občanské sdružení, organizační jednotka sdružení) - spolkový rejstřík vedený u Ministerstva spravedlnosti ČR (online)

Organizace musí být otevřená a nediskriminující. TechSoup Česká republika, stejně jako celá mezinárodní partnerská síť TechSoup, je organizací podporující rovné příležitosti a nedovoluje diskriminaci založenou na věku, etnickém původu, pohlaví, národnosti, zdravotním postižení, vzhledu, rase, vyznání, sexuální orientaci, socioekonomickém statusu nebo jakoukoli jinou diskriminaci zakázanou platnými právními předpisy.

Aby organizace mohla získat produkty z nabídky TechSoup, musí být schopná a ochotná potvrdit, že nediskriminuje na základě žádného z výše uvedených znaků.

TechSoup může brát v úvahu vnější důkazy diskriminace, jako je negativní publicita či příspěvky na sociálních sítích, které by diskriminaci skrze nenávistné projevy, neuctivé chování nebo šikanu odhalovaly. Tímto si TechSoup vyhrazuje právo komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout poskytnout své služby.

Organizace rovněž podléhají požadavkům způsobilosti od dárcovských a dalších partnerů, kteří mohou požadovat souhlas s jejich vlastní antidiskriminační politikou.

Oprávněnost pro jednotlivé dárcovské a slevové partnery a programy

Aby nezisková organizace mohla využít konkrétní nabídky dárcovského či slevového partnera, musí kromě obecných podmínek pro vstup do programu TechSoup Česká republika splňovat také podmínky konkrétního partnera. Jednotliví partneři mohou mít nastavená různá dodatečná kritéria, například v závislosti na velikosti organizace, druhu poskytovaných služeb, činnosti organizace apod. Partner také může požadovat vyplnění dodatečných informací pro vyhodnocení oprávněnosti. Jednotliví partneři také mohou nastavit různé podmínky pro frekvenci a velikost žádostí o dary. Podrobné informace o kritériích našich partnerů najdete na samostatných stránkách:

 

Přehled kritérií všech partnerů.

 

Oprávněnost organizace pro jednotlivé programy je automaticky vyhodnocena při registraci (pokud je to možné) a toto vyhodnocení je uvedeno v detailech Vašeho uživatelského účtu na těchto stránkách (po přihlášení v sekci Můj účet). Kritéria oprávněnosti jednotlivých programů se mohou průběžně měnit!

Neoprávněné organizace

Program TechSoup Česká republika je součástí mezinárodní sítě TechSoup Global Network. Program je nastaven tak, aby v každé zemi byly pro neziskové organizace stanoveny ekvivalentní podmínky pro vstup do něj a oprávněné organizace jsou striktně dány na základě dohod s mateřskou centrálou TechSoup a jednotlivými partnery. TechSoup Česká republika proto nemůže do programu přijímat jiné než výše uvedené organizace, přičemž rozhodující je zápis v příslušném oficiálním rejstříku dané organizace.

Následují příklady typů organizací, které nemohou být přijaty do programu TechSoup Česká republika:

 • školská právnická osoba - školy a výchovná zařízení s právní formou školská právnická osoba (pokud však vzdělávací či výchovná instituce má právní formu nevládní neziskové organizace ze seznamu oprávněných organizací výše, registrovat se může);
 • příspěvková organizace - jedinou výjimku tvoří veřejné knihovny, jiné příspěvkové organizace, bohužel, nemohou být do programu přijímány;
 • komerční organizace (s.r.o., a.s., v.o.s., a další) - nemohou být přijímány komerční ziskové organizace jakéhokoliv typu i přesto, že vykonávají obecně prospěšnou činnost;
 • zájmové sdružení právnických osob;
 • společenství vlastníků jednotek;
 • zdravotnické zařízení - pokud se nejedná o zdravotnické zařízení s právní formou nevládní neziskové organizace ze seznamu oprávněných organizací výše;
 • politická strana či hnutí;
 • odborová organizace a organizace zaměstnavatelů.

Program TechSoup česká republika je striktně určen pro právnické osoby, do programu tedy nemůže být registrována fyzická osoba.

 

 

Přečetli jste a splňujete veškerá kritéria a podmínky? Neváhejte a registrujte se!

 

Postup nákupu softwaru firmy Microsoft v rámci licence Microsoft Select

Od roku 2003 mohou členové České unie sportu (dříve ČSTV) využívat možnost zvýhodněného nákupu softwarového vybavení od společnosti Microsoft v rámci licence Microsoft Select. Prodejcem SW je společnost DNS a. s. Objednaný SW je dodáván buď poštou, nebo elektronicky.

 

Předpokládáme, že nabízený SW je natolik známý, že máte poměrně jasnou představu, jaký SW pro potřeby Vaší sportovní organizace potřebujete, přesto je možné obrátit se na pověřené osoby dodavatele:

 

V pracovních dnech od 9 – 17 hodin

Zdeněk Čmelík, tel.: 737 273 690, email: zdenek.cmelik@gmail.com

 

Člen ČUS (SK/TJ, okresní sdružení nebo krajská organizace ČUS, národní sportovní svaz) si objedná požadovaný SW dle pokynů pana Čmelíka.

 

V objednávce je třeba uvést následující údaje:

 • evidenční číslo ČUS
 • celý název subjektu 
 • kontakt na osobu objednatele (telefon, mail)
 • adresu, kam poslat SW + licence(poštou, mailem)
 • fakturační adresu
 • zda požaduje instalační média

 

Dodavatel vyřídí objednávku do 5 pracovních dní a zašle objednavateli požadovaný produkt poštou na dobírku, nebo mailem (v případě objednání pouze licence, bez instalačních médií) a fakturu poštou.

 

Pro řešení případných technických problémů při instalaci zakoupených programů je možné použít kontakt na pana Čmelíka, který je uveden výše.