Úrazové pojištění členů platné od 1. 2. 2019 - VZP a. s.

Pojištěnými osobami jsou všechny subjekty sdružené v České unii sportu a to po dobu veškerých akcí a aktivit pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce (příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce). Pojištění je platné po celém světě.

2410YjF.jpg

 

Sken DODATKU Č. 2 s AKTUÁLNÍM ROZSAHEM POJIŠTĚNÍ k POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 1310001770 v odkaze ZDE.

 

Sken POJISTNÉ SMLOUVY č. 1310001770 naleznete ZDE.

 

(Sken DODATKU Č. 1 K POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 1310001770 ZDE)

 

 

Oznámení škodní události:

 

Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně prostřednictvím:

 

1.)  formuláře Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu/klubu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

 

Formulář Oznámení škodní události z úrazového pojištění:
 

2415MjA.jpg

K formuláři je nutno připojit doklady:

 

  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu

  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků

  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti

  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

 

 

2.)  formuláře Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu/klubu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.

 

Formulář Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti:
 

2417Nzk.jpg

K formuláři je nutno připojit doklady:

 

  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se pracovní neschopnosti

  • doklad o pracovní neschopnosti

  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií

  • kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace

 

 

Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách včetně oceňovacích tabulek.

Pojišťovna posoudí úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.

 

Hlášení škodních událostí zasílejte emailem s naskenovanými dokumenty na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz

 

nebo doporučenou poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.,
Odbor likvidace pojistných událostí,
Lazarská 1718/3,
110 00 Praha 1 – Nové Město

 

Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:

Martina Hovorková
Telefon: +420 233 006 311

 

Vaše případné dotazy k pojištění a k hlášení škodních událostí:

Klientská linka Pojišťovny VZP, a.s.
Tel.: + 420 233 006 311
E-mail: info@pvzp.cz

(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 16:00 hodin)

Vedoucí klientské linky: Mgr. Petra Nedellecová

MenuX