Základní podmínky užívání služebního (referentského) vozidla ve spolku

 

 • v případě služebního (referentského) vozidla je třeba rozlišovat podmínky, které si pro jeho užívání nastaví sám spolek, a podmínky, které stanoví právní předpisy

 

 • není rozhodující, zda má spolek vozidlo ve svém vlastnictví, v nájmu, výpůjčce, pořízené na operativní leasing apod.

 

 • není rozhodující, zda vozidlo užívá zaměstnanec, funkcionář, člen či jiný pracovník spolku
  (POZOR u OSVČ je třeba případné užívání vozidla spolku řešit smluvní formou – nájem, výpůjčka)

 

A. Podmínky, které si stanoví sám spolek:

 

 • podmínky spolku pro užívání služebního vozidla by měly být stanoveny v nějakém vnitřním předpisu (směrnice, pokyn apod.); ten by měl upravovat zejména takové záležitosti jako:

 

kdo schvaluje (povoluje) použití vozidla a za jakým účelem (to není nijak omezeno, záleží na spolku, jak si toto upraví); kdo smí vozidlo užívat (pokud budou osoby splňovat podmínky uvedené níže, není nijak omezeno, kolik osob a v jakém poměru ke spolku může vozidlo užívat)

 

vyúčtování cesty (cestovní příkazy); způsob úhrady

 

kde je vozidlo parkováno, zda je možné, aby bylo zaparkováno i v místě bydliště zaměstnance/funkcionáře/člena

 

-  kdo odpovídá za technický stav a provedení pravidelné technické prohlídky, za povinné vybavení vozidla atd. (určení nějakého konkrétního zaměstnance/funkcionáře/člena)

 

-  zda je možné používat vozidlo i pro soukromé účely; zde POZOR na to, že pokud bude zaměstnanec/funkcionář/člen oprávněn užívat vozidlo i pro soukromé účely bezplatně, pak to pro něj bude nepeněžní plnění, které se bude muset zdanit a odvést zdravotní a sociální pojištění v rámci vyplácené mzdy/odměny (viz dále)

 

-  bude-li vozidlo přiděleno trvale k užívání jednomu zaměstnanci/funkcionáři/členovi, zejména bude-li umožněno užívání i pro soukromé účely, lze doporučit nad rámec uvedeného vnitřního předpisu, ještě uzavření smlouvy o užívání vozidla s konkrétním zaměstnancem/funkcionářem/členem, nebo alespoň vyhotovení písemného předávacího protokolu

 

 • pravidla je vhodné nastavit mimo jiné i z důvodu, aby byl spolek chráněn v případě, kdyby došlo k nějaké škodě; pokud totiž někdo použije vozidlo spolku v rozporu s nastavenými pravidly a způsobí někomu škodu, bude mít spolek v ruce obranu, aby v konečném důsledku nenesl náklady na náhradu škody sám; naopak se jedná i o ochranu uživatele vozidla; jako příklad lze uvést možnost zaparkování vozidla v místě bydliště, pokud by toto vnitřní směrnice neumožňovala a v místě bydliště by došlo k poškození či krádeži vozidla, musel by škodu nahradit uživatel vozidla

 

 • nastavení dostatečných pravidel je důležité i z důvodu, aby nebyl problém s pojistným plnění, kdyby pojišťovna mohla argumentovat, že užívání vozidla nebylo dostatečně upraveno, a tudíž by mohla mít tendenci pojistné plnění krátit

 

Doporučení: Ve vozidle by mělo být umístěno potvrzení spolku o tom, kdo je oprávněn vozidlo řídit (seznam osob s uvedením alespoň jména a příjmení), a to z důvodu případné silniční kontroly, aby neměl řidič problém s tím, že řídí vozidlo, které není v jeho vlastnictví.

 

B. Podmínky stanovené právními předpisy:

 

  1. 1. Příslušné řidičské oprávnění pro danou skupinu vozidla (§80a zák. č. 361/2000Sb. o silničním provozu)
  2.  
  3. 2. Školení
 • školení s odkazem na bezpečnost práce, které je spolek povinen zajistit

-  toto školení musí být zajištěno pro všechny, kdo budou moci řídit služební vozidlo, bez ohledu na druh vozidla;

 

-  pro toto školení nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky, tedy nemusí být zajištěno ani autoškolou; jakým způsobem ho spolek zajistí a jak často je tedy na jeho zvážení; analogicky k četnosti školení řidičů profesionálů je vhodné ho zajistit 1x ročně a lze doporučit využití služeb autoškoly; výrazně se tím totiž zvyšuje možnost na straně spolku prokázat, že školení provedl v potřebném rozsahu, pokud by došlo k havárii

 

Poznámka: tento druh školení zajišťuje každoročně ČUS pro své zaměstnance s tím, že sdružené subjekty (OS, svazy) se mohou po dohodě s pí Vokatou (LPO ČUS) a za poplatek (vystavení dokladu autoškolou) připojit

 • zdokonalení odborné způsobilosti (v rozsahu dle § 46 a násl. zák. č. 247/2000Sb.)

 

tato povinnost je stanovena jen pro řidiče vybraných vozidel (např. vozidla zařazená do skupiny, C, C1, D, D1, E – viz §80a zák. č. 361/2000Sb.) a pro profesionální řidiče, tj. řidiče, kteří mají jako druh práce přímo sjednáno řízení motorového vozidla

 

-  toto školení se skládá ze vstupního školení a pravidelného školení a musí být absolvováno v autoškole; na základě tohoto školení získá řidič tzv. průkaz profesní způsobilosti, respektive mu po novu bude tato skutečnost vyznačena přímo do řidičského průkazu

 

C. Lékařské prohlídky (§87 zák. č. 361/2000Sb. o silničním provozu)

 • lékařské prohlídce je povinen se podrobit každý řidič nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky;

 

 • pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobit mimo jiné řidič vozidel zařazených do skupiny (např. C, D, D1, E) a profesionální řidič, a to do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně

 

Řídit vozidlo ve vlastnictví / nájmu / na leasing spolku tedy může osoba, která má:

 • příslušné řidičské oprávnění (B, C, D atd. v závislosti na druhu vozidla)

 

 • průkaz profesní způsobilosti řidiče (např. u C, D, E)

 

 • pravidelnou lékařskou prohlídku buď obecnou po 65 letech anebo speciální prohlídku při řízení vozidel stanovených skupin (např. u C, D, E,), tj. už po dovršení 50 let

 

 • doklady k prokázání shora uvedeného musí mít řidič při sobě; spolek odpovídá za to, že řídit vozidlo neumožní někomu, kdo shora uvedené podmínky nesplňuje
 1.  

D. Daně:

 

 • zdanění na straně zaměstnance/funkcionáře vozidla

 

je třeba řešit v případě, kdy je služební vozidlo zaměstnanci / funkcionáři poskytnuto bezplatně i pro soukromé užívání

 

možností používat bezplatně služební vozidlo pro soukromé účely vzniká zaměstnanci (funkcionáři) nepeněžní příjem; ten je pro účely zjištění základu daně z příjmů a zdravotního a sociálního pojistného oceněn zákonem na 1 % vstupní ceny vozidla vč. DPH za každý (i započatý) měsíc používání vozidla; u vozidel v nájmu nebo pořizovaných na leasing, se 1 % počítá ze vstupní ceny u původního vlastníka (pronajímatele); nepeněžní příjem, a tedy i povinnost dodanění, má zaměstnanec (funkcionář) v každém měsíci, ve kterém auto podle smlouvy pro soukromé účely může používat, a to i tehdy, pokud k jeho použití vůbec nedojde; rozhodující je zde samotná možnost využívání vozidla pro soukromé účely

 

není-li funkcionáři/členovi vyplácena ze strany spolku žádná finanční odměna, která by se chovala jako mzda (např. odměna za výkon funkce), pak je funkcionář/člen povinen si tento bezplatný příjem vyřešit sám, v rámci svého daňového přiznání, respektive příslušných odvodů

 

 • silniční daň (zák.č. 16/1993Sb.)

-  předmětem této daně jsou od roku 2023 v podstatě jen nákladní vozidla (nad 3,5t); není tedy potřeba platit silniční daň za užívání osobních automobilů, a to ani v případě, kdy jsou užívána pro účely podnikání

MenuX