Hospodaření klubu

Podobně jako firmy, jejichž cílem je dosahování zisku, se o své hospodaření musí starat i spolky zabývající se sportem. V dnešní době, kdy se finanční prostředky pro sport získávají velmi těžce, je právě hospodaření s nimi jedním z nejdůležitějších úkolů pro vedení klubu. 

Činnost klubu je v podstatě rozdělena do dvou skupin:

 

 • hlavní činnost, která je vykonávána v rámci hlavního poslání klubu tak, je vyjádřeno ve stanovách,

 • vedlejší (hospodářská) činnost, která spočívá v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, kterou klub vyvíjí za účelem podpory činnosti hlavní nebo za účelem hospodárného využití spolkového majetku.

Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb., v platném znění) definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a co je velmi důležité za účelem dosažení zisku.

Pokud bude spolek podnikat, většinou půjde o živnostenské podnikání. K tomu, aby se jednalo o živnost, musí být splněny všechny výše uvedené znaky současně. V případě sportovního klub bude předmětem podnikání např. hostinská činnost, poskytování ubytovacích služeb aj. Činnost klubu, která je definována jako poslání (např. provozování sportovních zařízení, pořádání sportovních a kulturních akcí), nesplňuje základní znaky definice živnosti. A to ani tehdy, kdy z této činnosti plynou příjmy sloužící k financování činnosti spolku. K činnostem v rámci hlavního poslání není potřeba živnostenského oprávnění.

 

Financování klubu

Spolky mají rozmanité možnosti získávání finančních prostředků pro své činnosti. Struktura příjmů vždy záleží na konkrétním druhu sportovní činnosti, kterou se spolek zabývá. Obecné rozdělení zdrojů financování klubů:

 

Vlastní zdroje

Tyto zdroje jsou pro kluby nejdůležitější, protože je mohou přímým způsobem ovlivňovat, rozhodovat o nich a využívat je podle vlastního uvážení. Vlastní zdroje mají výhodu, že je možné z nich tvořit finanční rezervu do budoucích let, ať už na konkrétní činnosti nebo obecně pro finanční jistotu klubu. K vlastním zdrojům řadíme:

 

 • členské příspěvky

 • příjmy z hlavní činnosti

 • příjmy z doplňkové činnosti

 • příjmy z podnikání

 

Členské příspěvky

 

Povinnost platit každý rok členský příspěvek většinou vyplývá ze stanov klubu. O jeho výši musí rozhodnout příslušný orgán. Členské příspěvky jsou podle ZDP § 19 odst. 1 osvobozeny od daně z příjmů, ale pouze pokud jejich placení vyplývá ze stanov. O výši příspěvku musí vždy existovat nějaký záznam, nejčastěji usnesení příslušného orgánu klubu.

 

Příjmy z doplňkové činnosti

Kluby často vlastní různý majetek, který může být využíván pro získávání dodatečných finančních prostředků. Typické jsou pronájmy sportovišť, pozemků, vybavení apod. Výnos může také přinášet volný finanční majetek (např. podílové listy). Zde je potřeba velké obezřetnosti, aby nebyla klubu způsobena ztráta. Další příjmy mohou plynout také z reklamních plnění podnikatelů nebo ze spolupráce s obcemi při pořádání společenských akcí apod.

Příjmy z podnikání

Jedná se o aktivity, které jsou provozovány cílevědomě za účelem zisku, jménem klubu a na vlastní riziko. Podnikatelské činnosti nemají žádná omezení. Při jejich výkonu je nutné respektovat příslušné právní předpisy, získat živnostenský list a postupovat podle zákona.

 

Cizí zdroje

Cizí zdroje může klub získat jednoduše sjednáním půjčky či úvěru. Zde však musí počítat s tím, že se jedná o dočasné finanční prostředky, které je nutné po sjednané době vrátit. Poskytovateli úvěru mohou být například banky, ale v praxi se můžeme setkat i s půjčkami vlastních členů. Nevýhodou těchto financí je úrok, který zatíží hospodaření klubu. Využívání této formy cizích zdrojů by mělo být klubem dobře zváženo a posouzeno. Hrozí zde nebezpečí při nesplnění závazků - způsobení finančních problémů nebo poškození pověsti celého klubu.

 

Dalšími finančními zdroji, ze kterých mohou kluby potenciálně získat a čerpat prostředky pro svou činnost, jsou zdroje od orgánů veřejné správy, soukromých organizací i jednotlivců. Mezi tyto zdroje patří:

 

 • příspěvky ze zdrojů Evropské unie,

 • dotace ze státního rozpočtu,

 • dotace (příspěvky) od územních samospráv,

 • dary firem,

 • individuální dárcovství.

Každý z těchto zdrojů má svoje specifika a podmínky, za kterých je možné finanční prostředky získat (např. je nutné podat žádost nebo projekt).

 

Příspěvky ze zdrojů Evropské unie

 

Sportovní kluby nejsou sice typickou cílovou skupinou pro prostředky z EU, ale tyto zdroje získat mohou. Jde např. o prostředky ze strukturálních fondů získané prostřednictvím regionálních operačních programů v jednotlivých oblastech. Ty jsou většinou vyhlašovány regionálními radami. Jde o velké investiční programy, které mohou využít velké organizace. Mezi další zdroje patří jednotlivé programy vyhlašované např. místními akčními skupinami (MAS). Především v pohraničních oblastech bývají vypisovány programy tzv. příhraniční spolupráce, do kterých se sportovních kluby mohou hlásit.

 

Dotace ze státního rozpočtu (SR)

Jedná se o finanční prostředky získané přímo ze SR. V současné době jde především o programy Národní sportovní agentury.

Dotace (příspěvky) od územních samospráv

Tyto příspěvky jsou pro kluby velice významným finančním zdrojem. Většinou mají místní charakter, a tak mohou být cíleně zaměřeny na regionální priority. Jejich nevýhodou je rozdílnost (z hlediska výše i účelu) v jednotlivých regionech v ČR. Většina územních samospráv má zpracovány grantové programy, které jsou zveřejňovány na jejich webových stránkách. Na druhé straně stojí kluby v malých obcích, které získají příspěvek většinou na základě osobního jednání s představiteli obcí.

Dary firem

V praxi jsou velmi častým zdrojem příjmů pro kluby také dary od firem. Pro získání těchto finančních prostředků bývají důležité osobní kontakty a možnost oslovit klíčové (rozhodující) osoby. V některých případech je jednodušší získat dar hmotný než finanční.

Individuální dárcovství

Také tato forma získávání zdrojů je v praxi velmi častá. Její nevýhodou je, že bývá příležitostná, náhodná a nedá se plánovat. Většinou nejde o významnější položku příjmů v rozpočtech klubů. Individuální dárcovství je založeno na aktivním přístupu funkcionářů a členů klubu.

 

Účetnictví

Klub jako spolek je povinen řídit se zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb., v platném znění) a vést účetnictví. Základní informace k problematice vedení účetnictví sportovních klubů získáte na příslušném územním pracovišti ČUS, které zároveň nabízejí i vedení účetnictví za výhodných podmínek.

 

Veškeré poradenství v dané oblasti lze získat u vašeho územního pracoviště ČUS

 

MenuX