Registrace u správce daně

Klub se musí rozhodnout, zda se bude z hlediska daňového registrovat u správce daně. Zároveň musí mít představu, které z daní se ho budou týkat.

Povinnost registrace u správce daně nevzniká hned při založení spolku, ale až po naplnění stanovených podmínek. Poplatník má povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do 15  dnů (Zákon č. 586/1992, § 39a, Zákon č. 280/2009, § 125) od obdržení povolení k podnikatelské činnosti nebo od počátku provozování jiné výdělečné činnosti (tam kde povolení není třeba).  

 

Pokud nebude splněna shora uvedená podmínka (což u většiny klubů pravděpodobně nebude), vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k dani do 15  dnů ode dne, kdy daňový subjekt začne vykonávat činnost, jejíž výsledky jsou předmětem daně.

 

Další povinnost registrace u správce daně může nastat v okamžiku, kdy se klub stane zaměstnavatelem (plátcem daně) a začne vyplácet mzdu svým zaměstnancům. V tom případě je povinen srážet daň nebo zálohy na ni a odvádět je správci daně. Zde je stanovena lhůta 15 dnů k podání přihlášky k registraci od vzniku povinnosti.

 

Daňové povinnosti

Také na spolky, přestože se jedná o neziskové organizace, se vztahují daňové zákony a povinnosti. 

Klub se musí řídit zákonem o dani z příjmů (č. 586/1992 Sb., v platném znění). Klub vykonává podle svých stanov činnost hlavní (poslání organizace) a může vykonávat také činnost vedlejší (hospodářskou).

 

Pro hlavní činnost platí, že nepřekročí-li příjmy z této činnosti výdaje na ni vynaložené, nejsou příjmy předmětem daně a náklady jsou daňově neuznatelné. Pokud je výsledkem hospodaření v rámci hlavní činnosti zisk, pak jsou příjmy předmětem daně a do základu daně vstupuje rozdíl mezi výnosy a náklady (příjmy a výdaji) s tím, že je nutné vyloučit případné daňově neuznatelné náklady.

Vedlejší činnost je předmětem daně vždy a její zdaňování se neliší od zdaňování příjmů obchodních korporací. V souvislosti s daní z příjmu je při uzavírání smluvních vztahů s podporovateli klubu důležité striktně rozlišovat mezi prodejem reklamy (marketingových práv) a poskytnutím daru (jednostranné plnění ze strany dárce). Příjmy z prodeje reklamy jsou vždy předmětem daně.

 

Pro účely stanovení základu daně z příjmu právnických osob nejsou příjmy z členských příspěvků zahrnuty do hlavní činnosti. Příjmy z členských příspěvků mohou být od daně osvobozeny, jsou-li vybírány podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin.

 

Po správném stanovení základu daně ho lze v případě klubu (veřejně prospěšného poplatníka) snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelskou činností (ke krytí nákladů/výdajů souvisejících s hlavní činností). V případě, že 30% snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. Pokud by klub nedokázal úsporu daňové povinnosti dle výše uvedeného principu plně nebo částečně uplatnit, je povinen navýšit o neuplatněnou část úspory základ daně v dalším zdaňovacím období.

 

Klub jako veřejně prospěšný poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně (ztrátová hlavní činnost), příjmy od daně osvobozené (členské příspěvky vybírané dle stanov) nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a nemá přitom povinnost zvýšit výsledek hospodaření z důvodu nevyčerpané úspory na dani. Veřejně prospěšný poplatník, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinen sdělit správci daně tuto skutečnost.

Ve všech ostatních případech je spolek povinen podat přiznání do konce třetího měsíce (resp. do konce šestého měsíce, využívá-li služeb daňového poradce nebo advokáta nebo musí-li být účetní závěrka ověřena auditorem), následujícího po skončení zdaňovacího období, většinou po skončení kalendářního roku.


Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb., v platném znění) se nebude týkat zdaleka všech sportovních klubů, avšak je důležité zachytit moment, ve kterém klub přestává být osobou osvobozenou od uplatňování této daně. Ten nastává, přesáhne-li jeho obrat částku 1 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Důležité je, že do obratu pro účely DPH se nezahrnují členské příspěvky ani poskytování služeb úzce souvisejících se sportem. Obrat je tedy pro účely DPH nutné sledovat ve zpoplatněných činnostech úzce nesouvisejících se sportem. Jako příklad můžeme uvést provozování občerstvení nebo restaurace. V případě nejasností je lepší - vzhledem ke složitosti problematiky - se s žádostí o radu obrátit na odborníky.

Předmětem silniční daně (č. 16/1993 Sb., v platném znění) nejsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") používaná klubem k hlavní činnosti (činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů). Vozidla s nejvyšší povolenou hmotností alespoň 12 tun jsou předmětem daně vždy. Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Ve většině případů se tato problematika sportovních klubů nebude týkat.

 

Dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb., v platném znění) podléhají pozemky a stavby. V případě pozemků jsou od daně osvobozeny pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví spolků a pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť. Tato osvobození lze však uplatnit jen tehdy, není-li pozemek současně využíván k podnikatelské činnosti nebo pronájmu, a to ani jiným spolkům. Stejně je tomu také v případě staveb. Daňové přiznání podává poplatník nejpozději do 31. ledna daného roku podle faktického stavu k 1. 1. daného roku.

 

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti byl ke dni 1. 1. 2014 zrušen. Daň dědická a darovací nově spadají pod příjmovou daň (zákon č. 586/1992 Sb.), daň z převodu nemovitostí byla zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. transformována na daň z nabytí nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí platí počínaje dnem 1. 11. 2016 kupující, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

Veškeré poradenství v dané oblasti lze získat u vašeho územního pracoviště ČUS

MenuX