Čtyřletý plán činnosti ČUS 2020 - 2024

V nadcházejícím období bude pro Českou unii sportu klíčové další posilování postavení sportu jako celospolečensky prospěšného fenoménu. Stejně významného pro celkové duševní a fyzické zdraví společnosti, jako jsou kultura, životní prostředí nebo církevní život. Je třeba rozvíjet sport jako jeden z hlavních pilířů občanské společnosti, včetně jeho odpovídající podpory ze strany veřejné správy, státní správy i samosprávy. Mít při tom na zřeteli sport organizovaný i neorganizovaný, v podobě pravidelných pohybových aktivit občanů. Vědoma si své úlohy v českém sportovním prostředí bude ČUS v následujícím období působit v širokém spektru aktivit:

 

 1. Stabilizace služeb pro členy ČUS (kluby a svazy) podle legislativních standardů pro spolky a potřeb členů v oblasti dotací a organizace sportu.  

 

 • Zajistit územní dostupnost odborné podpory pro činnost tělovýchovných jednot a sportovních klubů, základních článků sportu s nabídkou příležitostí pro sportování veřejnosti a především mládeže. Nabízet především administrativní a organizační pomoc v oblastech, které kluby obtížně zvládají vlastními silami.

 

 • Optimalizovat rozsah podpory činnosti národních sportovních svazů a jejich územních článků podle jejich potřeb. Nabídkou specializovaných služeb zjednodušit, sjednotit a zefektivnit část svazových aktivit v Praze, v krajích a okresech.

 

 • Nabídnout potenciál územních Servisních center sportu ve prospěch organizovaného i neorganizovaného sportu, sdružených i nesdružených subjektů. Ve spolupráci se samosprávami a dalšími sportovními spolky směřovat činnost center k rozšíření nabídky služeb a sportovních i společenských příležitostí. Usilovat o posílení financování SCS tak aby byl rozšířen jejich odborný potenciál.

 

 • Zajišťovat, distribuovat nebo zprostředkovávat sdruženým subjektům informace potřebné pro jejich činnost. Koordinovat sběr dat, spravovat a rozvíjet Informační systém ČUS a shromažďovat aktuální údaje a potřeby sdružených subjektů k argumentaci při komunikaci se státní správou a médii.

 

 • Zachovat efektivní a úsporný provoz a transparentní vykazování hospodaření, operativně reagovat na nové potřeby sdružených subjektů a sportovního prostředí, využívat nových technologií a aplikací.

 

 1. Správa a obnova majetku ČUS, rozvoj a revitalizace sportovní infrastruktury v ČR.

 

 • Pokračovat v efektivní správě, a získat státní podporu na obnovu (investice), provoz a údržbu (neinvestice) sportovních středisek ČUS - Sportovního centra Nymburk, jako univerzálního národního sportovního centra pro přípravu ke státní reprezentaci, výcvikové tábory klubů a sportování veřejnosti, a sportovních zařízení LA Zadov a ČEZ PS Podolí.

 

 • Kontrolovat činnost horských středisek s majetkovou účastí ČUS. Sledovat zejména jejich investiční rozvoj k zajištění konkurenceschopnosti i využití pro sport. Vyhodnocovat plnění nájemních smluv u pronajatých podniků ve Špindlerově Mlýně a Peci pod Sněžkou, a usilovat o sjednocení vlastnictví pozemků a staveb v Harrachově.

 

 • Zasadit se o navýšení státní podpory pro výstavbu a modernizaci sportovišť. Prosazovat rozšíření a přizpůsobení státních dotačních programů pro výstavbu (investice) a údržbu (neinvestice) sportovišť ve vlastnictví sportovních spolků a samospráv, včetně zásadního navýšení objemu této podpory.

 

 • Prosadit realizaci projektů plánovaných národních sportovních center pro státní sportovní reprezentaci (Nymburk, Harrachov, Račice-Troja, Nové Město n. M., Vítkovice, ČEZ Podolí a další). Jednat o urychlení příprav investičních programů v této oblasti a o zajištění státního příspěvku na provoz center pro státní reprezentaci.

 

 1. Spolupráce při vytváření stabilních podmínek pro sport a výchovu k pohybovým aktivitám v rámci ČR, srovnatelných s EU, (veřejné a soukromé financování, výchova a vzdělávání, součinnost s kraji, městy a obcemi, propagace sportu, samostatné ministerstvo pro sport).

 

 • Vytvářet tlak na státní správu i samosprávy, aby byla naplňována státem přijatá koncepce rozvoje sportu (SPORT 2025). Trvat na posilování finanční podpory z veřejných rozpočtů a ze zdrojů v rámci společenské odpovědnosti firem do koncepcí stanovené úrovně s tím, že dotační programy pro sport musí být komplexní a přizpůsobené specifikům sportovního prostředí. Preferovat přímé financování sportovních svazů a klubů.

 

 • Spolupracovat s Národní sportovní agenturou (NSA) na rozvoji podmínek pro sport v ČR, Nabídnout odborné kapacity ČUS při řešení systémových a legislativních otázek, při administraci státních dotací pro kluby a v komunikaci se sportovním prostředím. Podílet se na vývoji Registru sportovců a sportovní infrastruktury s cílem dosáhnout kompatibility s informačními systémy ČUS a svazů. Poskytovat NSA potřebnou zpětnou vazbu o potřebách sportovního prostředí.

 

 • Navázat společně s NSA užší spolupráci se školským systémem v oblasti výchovy ke sportu a motivace mládeže k pohybovým aktivitám. Prosazovat posílení sportu a pohybových aktivit ve vzdělávacích programech všech typů škol. Napomáhat rozvoji školních sportovních aktivit s využitím potenciálu členských svazů a klubů. Usilovat o vyšší podporu sportu a pohybových aktivit ve vysokém školství, o širší využití vědecko-metodického servisu pro sport na specializovaných fakultách. Zaměřit perspektivu Vyšší odborné školy ČUS také na zajištění vědecko-metodické podpory svazům.

 

 • Prohloubit spolupráci s kraji, městy a obcemi při vytváření podmínek pro sportovní a pohybové aktivity občanůvčetně činnosti klubů. Spolupracovat se samosprávami v místě územních pracovišť ČUS – (okresní a krajská SCS, sportovní střediska ČUS) … nabídnout odborné kapacity ČUS v expertních komisích a při administraci krajských dotací pro sport. Obnovit součinnost s AK ČR a SMO ČR.

 

 • Iniciovat zahájení příprav budoucího nového zákona o podpoře sportu.  Jednat s politickými subjekty o možné podpoře vzniku samostatného ministerstva pro sport.

 

 1. Nové sídlo ČUS a národních sportovních svazů.

 

 • Zahájit konkrétní kroky ke získání nového sídla ČUS – Domu českého sportu, důstojného společného zázemí v Praze pro ČUS a pro národní sportovní svazy. Vytvořit předpoklady pro získání nového sídla – dokončit transakce s FAČR v rámci majetkové směny na Strahově a zajistit potřebné vlastní i veřejné zdroje pro dostatečně kapacitní objekt ve vhodné lokalitě. Diskutovat se svazy vhodnost, kapacitu a funkčnost budoucího sídla. Zvažovat možnosti výstavby i zakoupení vhodného objektu.

 

 • Jednat s NSA o možné státní podpoře případné výstavby společného sídla pro národní sportovní svazy. S odkazem praxi v zemích V4 a států EU zahájit jednání o politické podpoře a možnosti státního příspěvku na výstavbu Domu českého sportu. Případná výstavba sídla musí vyhovovat podmínkám svazů i dalším záměrům ČUS (např. síň slávy českého sportu, případně muzeum českého sportu apod.). ČUS se bude v celém procesu řídit kritériem funkční a finanční výhodnosti a ekonomické udržitelnosti provozu.

 

 • Jednat o případné využití Domu českého sportu pro další významné sportovní spolky. Zahrnout do procesu přípravných jednání i další nečlenské sportovní a partnerské subjekty.

 

 1. Rozvoj podpory státní sportovní reprezentace, posílení podpory kolektivních sportů, a podpora sportu pro všechny.

 

 • Trvat na postupném posilování zdrojů státního rozpočtu na státní reprezentaci. Svazy jsou pilíře struktury českého sportu, garanty rozvoje sportovních odvětví, jejich kvality a úspěšnosti. ČUS bude požadovat zajištění kontinuálního, transparentního a včasného financování státní reprezentace, péče o talenty a činností, za které svazy odpovídají.

 

 • Podpořit navýšení financování činnosti svazů kolektivních sportů s tradicí a úspěšnou historií na olympijských hrách. Současně podpořit mezisvazovou solidaritu, která se osvědčila v období 2011 až 2016 v případech nesystémových výpadků státního financování tzv. „malých sportovních svazů“. Všechny členské svazy ČUS, s potenciálem obohacovat sportovní prostředí v ČR a přivést veřejnost k aktivnímu sportování, musí mít možnost dosáhnout na základní státní podporu.

 

 • Realizovat vlastní projekty podporující činnost sdružených subjektů, rozvoj sportu a pohybových aktivit občanů. Celostátního i regionálního významu, pro všechny věkové skupiny včetně seniorů, samostatně, i v součinnosti se sdruženými subjekty nebo partnery.

 

 1. Posílení obrazu ČUS a jejích členů u veřejnosti a médií

 

 • Pracovat na posílení pozitivního obrazu ČUS a jejích členů u odborné i laické veřejnosti a médií. Aktivněji využívat dostupné prostředky v oblasti reklamních, mediálních, komunikačních a PR služeb. Současně otevřeně komunikovat se všemi subjekty sportovního prostředí. Podílet se na veřejném oceňování úspěchů sportovců a práce funkcionářů klubů a svazů. Pokračovat v udělování záštit nad vybranými sportovně společenskými projekty.

 

 • Prohloubit partnerství ČUS se strategickými mediálními partnery, zejména Českou televizí, Českým rozhlasem, Deníky, Deníkem Sport. Hledat nové synergie a společné zájmy s dalšími partnery. Věnovat vyšší pozornost vydávání pravidelných tiskových zpráv, přímé komunikaci s novináři, ale také komunikaci k členské základně.

 

 • Komunikovat aktuální potřeby sportovního prostředí (členské základny), prezentovat celospolečenský zájem na podpoře sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit, na prospěšnosti působení sportovních spolků a na uznání práce dobrovolníků. Propagovat tradice, hodnoty a historický odkaz české sportovní obce při vzniku českého státu, a jako globálnímu fenoménu současné společnosti.

 

Závěr:

Česká unie sportu plní poslání být demokratickým, sebevědomým a respektovaným sportovním spolkem, který bude oporou svým členům, odborným partnerem státní správy a samospráv a realizátorem smysluplných projektů, přinášejících užitek nejen sportovnímu prostředí, ale celé občanské společnosti České republiky.

MenuX