Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
7.12.2021

Výkonný výbor ČUS:
Vládní škrty v rozpočtu by se neměly týkat sportu!

Letošní poslední zasedání Výkonného výboru České unie sportu se uskutečnilo 7. prosince v Praze na Strahově. V jeho úvodu informoval předseda ČUS Miroslav Jansta o prvoinstančním rozsudku Městského soudu v Praze, který nepravomocně zprostil obvinění v dotační kauze představitele ČUS i samotnou organizaci. V této souvislosti ocenil významnou a trvalou podporu členů České unie sportu.

 

Miroslav Jansta komentoval situaci kolem vznikající nové vlády. Za pozitivní považuje, že vládní prohlášení počítá s investicemi do sportovní infrastruktury, usiluje o zavedení vícezdrojového financování sportu a zahrnuje i administrativní podporu klubů. „Hovoří-li však představitelé budoucí vlády o nutných škrtech ve státním rozpočtu na rok 2022, je nezbytné, aby se tak nestalo právě na úkor podmínek pro sportování. Maximální podpora sportu a všech pohybových aktivit se musí naopak stát nedílnou součástí vládní strategie. Právě to jsou nejefektivnější prostředky ke zlepšování fyzické kondice a zdraví obyvatel všech věkových skupin, od dětí po seniory, a také klíčovou součástí boje proti obezitě i dalším civilizačním nemocem,“ prohlásil Miroslav Jansta, který dodal, že ČUS je připravena jednat s představiteli vládních stran a s jejich zástupci v příslušných výborech v parlamentu.

 

Předseda ČUS dále poukázal na skutečnost, že aktuální protiepidemická opatření nadále zásadním způsobem poznamenávají činnost hospodářských středisek ČUS. Nejcitelněji jsou zasažena především sportovní centra v Podolí a v Nymburce, v nichž propad hospodaření díky snížené návštěvnosti kvůli vládním restrikcím dosahuje mnohamilionových částek.

 

Dále zazněla informace, že Česká unie sportu obdržela od Národní sportovní agentury rozhodnutí o přidělení 20 milionů korun na údržbu svých sportovních center v rámci dotační výzvy Provoz a údržba 2021. Tento státní příspěvek, obnovený po dlouhých letech, zásadně pomáhá řešit potřebné údržbové práce a umožní vlastní zdroje přesunout do drobných investic.

 

Generální sekretář ČUS Jan Boháč ocenil pomoc územních pracovišť ČUS při zpracování žádostí sportovních klubů a tělovýchovných jednot v programu Můj klub 2022 vypsaném na rok 2022 NSA a zaměřeném na sportování mládeže od 3 do 23 let. „V průběhu měsíce listopadu zajišťovala územní pracoviště ČUS v součinnosti s NSA administrativní podporu zástupcům klubů a jednot z celé republiky, odpovídala na dotazy a asistovala také při vyplnění žádostí. Přímou pomoc jsme tak v našich okresních či krajských servisních centrech sportu poskytli více než dvěma tisícům subjektů,“ uvedl Jan Boháč.

 

Vzhledem k tomu, že NSA dosud nezveřejnila výzvu pro zastřešující sportovní organizace na rok 2022, schválil VV ČUS pro úvodní měsíce roku 2022 předfinancování územních pracovišť ČUS. Na činnost těchto servisních center sportu budou poskytnuty zálohy ve výši 14,8 milionu korun z vlastních zdrojů ČUS. Tyto prostředky poslouží k zajištění provozních nákladů. Každé krajské pracoviště ČUS obdrží zálohu 200 000 korun, každé okresní pracoviště 150 000 korun.

 

Členové VV ČUS vzali také na vědomí, že Česká unie sportu odeslala na Český olympijský výbor návrh nových stanov ČOV. Nové stanovy ČOV by měly být na rozdíl od stávajících plně v souladu s občanským zákoníkem i Olympijskou chartou a musí umožnit rozhodování skutečným členům ČOV, nikoliv různým skupinám mimo vliv členů ČOV.

 

VV ČUS projednal a schválil rovněž předpokládané zahájení prioritních investic ČUS v roce 2021. Materiál se týká zahájení projektových a inženýrských prací, které jsou potřebné pro vydání příslušných – například stavebních – povolení v areálech Nymburk (mj. instalace nového výtahu v hotelu B, nová kotelna), Podolí (sanace nosných konstrukcí, nahrazení starého tobogánu) a Zadov (výstavba retenční nádrže na zasněžování).

 

VV ČUS udělil záštitu pořadatelům územních anket Sportovec okresu / kraje. Jsou jimi jak okresní sdružení a krajské organizace ČUS, tak tradičně agentura Sport Action, zajišťující jednotnou produkci a prezentaci partnerů ČUS.

 

Pro nerušený průběh nového ročníku projektu Tipsport Sportuj s námi hned od počátku roku 2022 schválil VV ČUS návrh akcí zařazených do lednového kalendáře projektu. Kompletní termínová listina na rok 2022 bude sestavena následně, podle aktuálního vývoje koronavirové pandemie.

 

VV ČUS dále schválil žádosti pěti národních sportovních svazů o půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS. Prostředky až do výše 1 milionu korun svazy použijí na pokrytí nákladů spojených se startem reprezentantů na mezinárodních soutěžích nebo jejich přípravou na vrcholné akce. O možnost využít půjčky v přechodném období, než bude zahájeno státní financování sportu na rok 2022, využilo zatím pět národních sportovních svazů.

 

Mediální partneři ČUS

Denik.cz Rozhlas.cz iSport.cz CeskaTelevize.cz

MenuX