21.03.2019 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2399
vytvořeno 21.03.2019, upraveno 21.03.2019

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
19.3.2019

 

VV ČUS svolal valnou hromadu na 19. června a schválil předfinancování servisních center sportu

Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 19. března v Praze pozitivně přijal zprávu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR prosadila zřízení Národní sportovní agentury. Právě Česká unie sportu je dlouhodobým iniciátorem a podporovatelem ustavení samostatné státní instituce pro sport, nejlépe na úrovni ministerstva.

 

VV ČUS považuje rozhodnutí poslanců za důležitý krok k vytvoření samostatného správního orgánu pro sport, který od Ministerstva školství ČR převezme veškerou sportovní agendu včetně rozdělování dotací. Vznik národní sportovní agentury současně posílí postavení sportu ve vztahu k vládě a dalším orgánům veřejné správy. Může zajistit adresné, spravedlivé a cílené financování sportu i rámec pro jeho transparentní řízení a systematickou podporu včetně širší implementace pohybové výchovy do školského systému.

 

Předseda ČUS Miroslav Jansta informoval, že Česká unie sportu již podala na Ministerstvo školství ČR žádost o dotaci v rámci výzvy v programu pro financován střešních sportovních organizací. Na základě požadované metodiky MŠMT předložila ČUS projekt, jehož hlavní část zahrnuje financování územních pracovišť ČUS (servisních center sportu) v objemu 90 milionů korun. Výše celkové částky, kterou ČUS žádá včetně údržby Sportovního centra Nymburk a projektu ČUS Sportuj s námi, dosahuje částky 146 milionů korun, jak schválil VV ČUS na podzim roku 2018.

 

Členové VV ČUS vzali na vědomí svolání setkání předsedů národních sportovních svazů, které inicioval Český olympijský výbor. Konstatovali přitom, že klíčovým bodem tohoto jednání 27. 3. by mělo být nejen představení a využití jednotlivých projektů ČOV, ale především prodiskutovat jejich účelnost, nákladnost a efektivitu a projednat, které z těchto aktivit jsou pro svazy přínosné a pro ČOV únosné. Svazy by případně měly samy vyzvat ČOV k novým aktivitám, které by jejich činnost ve vrcholovém sportu více podpořily.

 

VV ČUS svolal 37. valnou hromadu ČUS na středu 19. června 2019 od 10 hodin do Sportovního centra Nymburk. Současně schválil osnovu Zprávy o činnosti VV ČUS od 36. valné hromady a na příštím zasedání výkonného výboru projedná také program valné hromady.

 

S ohledem na skutečnost, že díky administrativní náročnosti zpracování žádostí všech programů nelze předpokládat vydání rozhodnutí Ministerstva školství ČR v rámci dotačního programu Organizace sportu 2019 na činnost střešních organizací v brzké době, VV ČUS schválil předfinancování Servisních center sportu ČUS v podobě druhé zálohy ve výši 14,8 milionu korun. Každá krajská organizace ČUS obdrží 200 000 korun, každé okresní sdružení 150 000 korun na činnost, spočívající především v administrativní podpoře klubů a TJ.

 

Generální ředitel ekonomických agend ČUS přednesl členům výkonného výboru první verzi Zprávy o majetku ČUS k 31. prosinci 2018. Vyplývá z ní, že ČUS je stabilní, zdravá a nemá závazky, které by ohrožovaly její bonitní majetky či samotnou existenci. Představena byla také druhá verze rozpočtu ČUS na rok 2019 – podle ní bude činit předpokládaný celkový hospodářský výsledek v rámci běžné hospodářské činnosti zhruba 2,9 milionu korun.

 

VV ČUS vyhověl žádostem dvou národních sportovních svazů o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS – Českému svazu zápasu 500 000 korun a České boxerské asociaci 700 000 korun.

 

Autor: KT ČUS