10.09.2019 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 1935
vytvořeno 12.09.2019, upraveno 12.09.2019

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
10. září 2019

VV ČUS jednal o problémech s administrací dotačních programů

Výkonný výbor České unie sportu se sešel ke svému sedmému letošnímu zasedání 10. září v Praze. Jednání se zúčastnila nová členka VV ČUS Hana Kopecká, zvolená delegáty SK/TJ v dodatečné volbě v červnu na 37. valné hromadě ČUS.

 

V úvodu schůze VV ČUS ocenil práci dlouholetého obětavého činovníka České unie sportu Leopolda Bambuly, který je už téměř pětadvacet let předsedou Revizní komise ČUS, u příležitosti jeho významného životního jubilea – 80 let.

 

Předseda ČUS Miroslav Jansta pozitivně zhodnotil vznik Národní sportovní agentury a vyslovil přesvědčení, že nová instituce bude podporovat sport v celé jeho šíři a naplňovat vládou přijatou koncepci rozvoje sportu. Zdůraznil však, že i nadále bude ČUS usilovat o vytvoření samostatného ministerstva sportu. Dále informoval o výhledu financování sportu v příštím období a o úsilí představitelů České unie sportu o navýšení celkového objemu podpory ze státního rozpočtu na rok 2020.

 

Důležitým bodem bylo projednání situace v oblasti dotačních programů. VV ČUS vyjádřil přesvědčení, že právě vznik Národní sportovní agentury by měl v budoucnu přispět k nápravě aktuálního stavu, k systémovému řešení rozdělování státních dotací a odstranění četných formálních a administrativních závad, které staví příjemce těchto dotací do neřešitelných situací. Členové VV ČUS v této souvislosti prezentovali kritické připomínky z mnoha sportovních klubů z celé ČR k distribuci dotace Můj klub ze strany Ministerstva školství v tomto roce. V současné době obdrželo tuto dotaci pouze nízké procento z nich, navíc mnohé kluby nedostaly zatím jakoukoliv informaci. Řada klubů pro nedostatky v administraci předchozí žádosti ztratila nárok na dotaci, a hrozí jim další sankce. Tyto problémy se týkají zejména klubů, které dotaci Můj klub administrovaly samy, bez odborné podpory Servisních center sportu ČUS.

 

Místopředseda ČUS Marek Hájek informoval o plném dofinancování Servisních center sportu ČUS (při krajských organizacích a okresních sdruženích ČUS) v letošním roce, částkou 60,15 milionu korun z dotace MŠMT. Výše těchto prostředků je však stále kriticky nízká a v takovém objemu, že nemůže zabezpečit plnohodnotný servis pro členské subjekty – sportovní kluby a tělovýchovné jednoty – a navíc neumožňuje prakticky žádný rozvoj SCS ČUS při rozšiřování či zkvalitňování služeb, jejich personálního obsazení nebo zvyšování osobní motivace pracovníků.

 

VV ČUS se zabýval také ekonomickými výsledky České unie sportu za první pololetí roku 2019. Dosažené výsledky hospodářské činnosti jsou lepší oproti plánu o 1,12 milionu korun a při započtení nákladů na neuplatněné DPH činí reálný hospodářský výsledek k 30. červnu 2019 zisk ve výši 11,56 milionu korun.

 

Předseda Revizní komise ČUS Leopold Bambula podal zprávu o kontrolách uskutečněných v okresních sdruženích ČUS v Moravskoslezském kraji. Zmínil náročnost kontroly a vyzdvihl velice nízkou chybovost v dokumentaci k žádostem klubů o přidělení dotací. Ocenil kvalitu práce okresních servisních center a současně zdůraznil přínos zavedeného způsobu přehledné dotační dokumentace v SCS ČUS s využitím externích úložišť.