Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
13. 11. 2020

Aktivity ČUS k opětovnému obnovení sportovní činnosti i aktuálním dotačním výzvám

 

Z důvodů aktuálně platných epidemiologických opatření, omezující shromažďování osob, se v plánovaném termínu 10. listopadu nemohla uskutečnit původně plánovaná schůze Výkonného výboru České unie sportu. Vzhledem k tomu, že pro kontinuální činnost ČUS a jeho středisek – fungujících za současných omezení a z preventivních důvodů ve velmi omezeném režimu – bylo nutné některá témata a dokumenty předložit k projednání a schválení korespondenčně. Proto Rada ČUS rozhodla předložit jeho členům veškeré podklady k projednání o týden dříve, v úterý 3. listopadu.

 

V souladu s jednacím řádem VV ČUS vyvolal předseda ČUS hlasování metodou per rollam v šesti samostatných bodech. V uskutečněném hlasování byly schváleny předložené návrhy všech usnesení. Byla schválena smluvní dokumentace mezi FAČR a ČUS – Strahov, kterou se definitivně řeší vypořádání majetkových vztahů za podmínek, které stanovila valná hromada ČUS.

 

Bylo odsouhlaseno složení poradních orgánů VV ČUS (Legislativní rada, Komise pro přípravu nového sídla ČUS, Komise pro strategii a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS). Souhlas byl vysloven i s navrženým rozsahem žádostí o státní podporu ČUS z dotačních programů Národní sportovní agentury pro rok 2021, jejichž vypsání se bezprostředně očekávají. Lze totiž předpokládat, že vzhledem k pokročilému datu bude na zpracování a podání žádosti relativně málo času.

 

Dále členové VV ČUS přijali Rozpočtové opatření č. 1/2020 k poskytnutí příspěvků z vlastních zdrojů ČUS v úhrnné výši 1,45 milionu Kč okresním organizacím ČUS) a návrh na řešení tzv. „opuštěného majetku“ – pozemku, který není využitelný žádným místním členským subjektem ČUS – odprodejem Městu Třemošnice. Udělena byla také nová vyznamenání ČUS, kde byly schváleny všechny předložené návrhy od národních sportovních svazů, okresních sdružení a krajských organizací.

 

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta také informoval členy výboru o aktivitách týkajících se dotačních výzev aktuálně vyhlašovaných nebo připravovaných Národní sportovní agenturou (NSA) či dalšími státními institucemi, a o úsilí ČUS o opětovný návrat sportovní činnosti a uvolnění sportovišť nejen pro profesionální, ale i pro organizovaný amatérský sport.

 

V této souvislosti ocenil především velice rychlou reakci i pozitivní odpověď ministra zdravotnictví Jana Blatného na výzvu ČUS k obnovení plné tréninkové i závodní činnosti profesionálních sportovců a státní sportovní reprezentace. „Chceme Vám poděkovat za velmi rychlou reakci. Přejeme Vám úspěch ve Vaší odpovědné práci. Jsme přesvědčeni, že nezapomínáte ani na pohybové aktivity občanů, a jak to bude možné, uvolníte i amatérský organizovaný sport na venkovních sportovištích,“ uvedl předseda ČUS ve své odpovědi ministru zdravotnictví na začátku listopadu.

 

ČUS dále zaslala dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, v němž požádala o upřesnění výkladu, zda mohou být sportovní spolky oprávněným žadatelem i příjemcem v rámci dotačního programu Covid-nájemné 2, který toto ministerstvo vypsalo, a zda do této kategorie patří i spolky bez živnostenského listu, protože z některých vyjádření v médiích to je sice naznačováno, ale z oficiálního dokumentu to jednoznačně nevyplývá.

 

Miroslav Jansta dále informoval o tom, že ČUS jedná s NSA o urychlení vypsání dotačního programu "Údržba a provoz sportovišť 2021", a to s minimální finanční spoluúčastí žadatele, resp. tak, aby spoluúčast žadatele neúměrně neomezovala a aby se alespoň částečně kompenzovaly ztráty provozovatelů z roku 2020. Ti jinak nemají k dispozici kromě dotačních programů Antivirus a Covid-nájemné na uzavřená sportoviště žádný speciální podpůrný státní program.

 

Předseda ČUS také vysoce hodnotil současnou činnost územních pracovišť ČUS při pomoci klubům s podáváním žádostí o dotaci z programu NSA "Můj klub 2021". Kromě své běžné agendy se tato pracoviště stala konzultačními místy NSA pro dotační poradenství klubům, které poskytují jejich kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci. „V těchto dnech jsou pracoviště plně vytížena a zajišťují poradenstvím členským i nečlenským subjektům ČUS. Za to je potřeba jim poděkovat. Zvládají obrovský objem práce. Průběžně o tom informuji Národní sportovní agenturu. Bez podpory SCS ČUS by byl se žádostmi problém,“ potvrdil Miroslav Jansta. Žádosti jsou navázané na nový Rejstřík sportovců NSA, s jehož obsluhou se kluby nejvíce potýkají.

 

Autor: KT ČUS

MenuX