Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
28. 1. 2021

Lednový VV ČUS opět prostřednictvím per rollam:
Projednal výsledky hospodaření v roce 2020 i přípravu rozpočtu na rok 2021


Vzhledem k přetrvávající platnosti vyhlášených vládních protiepidemiologických opatření v České republice ve stupni PES nebylo možné schůzi Výkonného výboru České unie sportu, plánovanou na úterý 26. ledna 2021, v tomto termínu uskutečnit.

 

Členové VV ČUS obdrželi písemné podklady k jednání a na základě zkušeností z října a listopadu loňského roku vyvolal předseda České unie sportu Miroslav Jansta v souladu s jednacím řádem VV ČUS hlasování per rollam. Výbor tak svými rozhodnutími zajistil kontinuitu práce aparátu ČUS. Ve všech případech se jednalo o témata připravená na program plánovaného zasedání výboru 26. ledna.

 

VV ČUS se zabýval ekonomickou situací ČUS, poznamenanou dvěma vlnami pandemie nemoci Covid-19. Pověřil generálního ředitele ekonomických agend Pavla Bendu přípravou předběžných výsledků hospodaření ČUS k 31. prosinci 2020 pro první verzi zprávy o hospodaření a majetku ČUS za rok 2020. Vzhledem k opakovaně uzavřeným nebo výrazně omezeným provozům středisek SC Nymburk, PS Podolí a LA Zadov jsou očekávané ztráty ČUS na tržbách v porovnání s předcházejícími lety ve výši desítek milionů korun. Proto také budou očekávané hospodářské výsledky roku 2020 i přes veškerá úsporná opatření a státní podporu záporné. VV ČUS současně uložil generálnímu řediteli ekonomických agend připravit druhou verzi rozpočtu ČUS pro rok 2021 a předložit ji na zasedání výkonného výboru v březnu 2021 se zohledněním všech nových skutečností, který do té doby nastanou.

 

Členové VV ČUS schválili dvě žádosti o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS – pro Českou unii kolečkových bruslí ve výši 500 000 Kč a pro Český svaz pozemního hokeje ve výši jednoho milionu korun. V obou případech použijí svazy částky na zajištění účasti reprezentantů na olympijské kvalifikaci nebo vrcholných mezinárodních akcích v zahraničí, než dorazí letošní státní dotace pro tento účel.

 

I přes stále nepříznivý epidemiologický vývoj a nejistotu při organizaci sportovních podniků VV ČUS schválil také návrh sedmadvaceti akcí projektu ČUS Sportuj s námi na měsíc únor 2021. Většina z akcí, které se měly konat v měsíci lednu, bohužel kvůli mimořádným opatřením nemohla proběhnout a byly tak buď zrušeny, nebo přesunuty na náhradní termín. Kalendář projektu na rok 2021 počítá se zařazením 500 nejrůznějších sportovních událostí pro širokou veřejnost, podpořených ČUS.

 

Ačkoliv současné období a pandemie nemoci Covid-19 značně komplikuje vyhlašování tradičních anket o nejlepšího sportovce regionů, podle předběžného zjištění okresních a krajských organizací ČUS potvrdilo zájem i za těchto ztížených podmínek slavnostní vyhlášení uskutečnit ve všech regionech víc jak padesát pořadatelů. Jednotlivá OS a KO ČUS si se svými spolupořadateli samy rozhodují o způsobu provedení a termínu realizace ankety. Přibližně polovina slavnostních vyhlášení se uskuteční v jednotné produkci ve spolupráci s agenturou Sport Action, která při omezení možnosti konání hromadných akcí nabízí vedle tradiční scény také on-line streamový formát vyhlašování pro internetové a lokální televizní vysílání. Druhá polovina anket bude organizovaná vlastními silami vyhlašovatelů, v součinnosti s lokálními partnery. VV ČUS v této souvislosti udělil záštitu organizaci územních anket o nejúspěšnějšího sportovce regionu 2020 s finančním příspěvkem ve výši deset tisíc korun na jednu územní anketu.

 

Autor: KT ČUS

MenuX