Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
17. 2. 2021

Výkonný výbor České unie sportu

rozhodoval v únoru korespondenčním hlasováním

 

Vzhledem k aktuálnímu znění vyhlášených vládních protiepidemických opatření v České republice nebylo možné schůzi Výkonného výboru České unie sportu, plánovanou na 16. února 2021, z organizačních důvodů v tomto termínu uskutečnit. 

 

Členové VV ČUS obdrželi elektronicky veškeré písemné podklady k jednání a na základě zkušeností z minulých jednání výkonného výboru vyvolal předseda České unie sportu Miroslav Jansta v souladu s jednacím řádem VV ČUS hlasování per rollam, aby se zajistila kontinuita práce aparátu ČUS. Ve všech případech se jednalo o materiály připravené na program plánovaného zasedání výkonného výboru, které se mělo konat 16. února.

 

V rámci aktuálních sdělení informoval předseda členy výboru o postupu předsedy ČOV při svolání zasedání Pléna ČOV formou per rollam a svolání voleb do orgánů ČOV (26. února 2021). Výkonný výbor ČUS uložil Legislativní radě VV ČUS posoudit oporu tohoto kroku ve stanovách ČOV a v obecně závazných právních předpisech, a doplnit argumentaci podané žaloby na vyslovení neplatnosti tohoto rozhodnutí předsedy ČOV, kterou ČUS uplatnila u Městského soudu v Praze.

 

Předseda ČUS seznámil členy VV ČUS také s naplňováním usnesení Valné hromady ČUS z června 2020, jehož cílem je zajistit rovné postavení ČUS a dalších členů Českého olympijského výboru na Plénu ČOV. ČOV však na dosavadní výzvy ČUS ke změnám nereagoval. Analýza, kterou předložil Miroslav Jansta, podrobně mapuje aktivity předsedy ČOV a právní stanovisko, jež je její součástí, dokládá rozpor jeho postupu s právními předpisy ČR, stanovami ČOV i předpisy Olympijského hnutí (Olympijské charty a Etického kodexu MOV). VV ČUS doporučil v této souvislosti účastníkům volebního pléna ČOV volit za předsedu a místopředsedy ČOV, stejně jako za členy VV ČOV kandidáty, kteří mají v programu nápravu přetrvávajících nedostatků v činnosti ČOV a nasměrování činnosti ČOV k jeho původnímu poslání ve prospěch a podle potřeb národních sportovních svazů a všech členů ČOV.

 

Výkonný výbor ČUS ve funkci Valné hromady společnosti Vyšší odborná škola ČUS projednal a schválil hospodaření společnosti za rok 2020. Ekonomický výsledek byl velice úspěšný, neboť skončil ziskem 466 612,81 Kč. Navzdory značným komplikacím, které v uplynulém roce způsobila pedagogům, studentům i trenérům pandemie nemoci Covid-19 a přechod na distanční výuku, prokázala škola, že je plně konsolidovanou, stabilizovanou a respektovanou institucí. Pozitivní je skutečnost, že se podařilo rozšířit spolupráci s dalšími národními sportovními svazy, které VOŠ ČUS, jež poskytuje odborné vzdělávání už šestnáctým rokem, vnímají jako partnera pro vzdělávání svých členů.

 

VV ČUS rovněž vyslechl závěrečnou zprávu o realizaci projektu ČUS Sportuj s námi v roce 2020. Přestože původní kalendář plánoval zařadit a podpořit kolem 500 akcí, mimořádná situace okolo pandemie koronaviru donutila VV ČUS na jednání v dubnu 2020 zastavit tento projekt. Hlavními důvody byly nejasnosti a nepředvídatelnosti omezení při pořádání sportovních akcí v roce 2020, nečekaný výpadek příjmů ČUS v důsledku vládních opatření k pandemii koronaviru a zásadní snížené státní podpory pro ČUS z MŠMT na rok 2020. Konalo pouze 38 akcí uskutečněných v období od 1. ledna do 16. března 2020. VV ČUS – i přes nejistý epidemiologický vývoj – současně odsouhlasil v rámci projektu Sportuj s námi 2021 návrh na zařazení jednatřiceti akcí na měsíc březen.

 

Výkonný výbor také schválil žádosti tří sportovních svazů o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS – Český svaz kanoistů a Česká baseballová asociace obdrží půjčku ve výši jednoho milionu korun, Česká boxerská asociace 800 000 korun. Prostředky budou využity na přípravu reprezentantů nebo zajištění významné mezinárodní akce.

 

Autor: KT ČUS

MenuX