V rámci zpráv předsedů pracovních komisí VV ČSTV informoval místopředseda ČSTV Marek Hájek o přípravě smlouvy ČSTV s Fotbalovou asociací ČR o spolupráci při administrativě státních dotací na úrovni centra, krajů a okresů. Předseda FAČR a místopředseda ČSTV Miroslav Pelta zdůraznil naléhavou potřebu odborného zpracování a vyúčtování dotací poskytnutých asociaci ze státního rozpočtu: „Nemůžeme si dovolit jakékoliv pochybení při využití těchto dotací. Porušení pravidel pro užití státní podpory znamená jejich vrácení a to si FAČR nemůže dovolit. Je pro nás výhodné využít servisu, který má zkušenosti a umí pravidla nastavená MŠMT důsledně ohlídat“. Komise VV pro strategii péče o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty představila záměr zřízení servisních center sportu, jako odborných pracovišť Krajských organizací ČSTV s možností dislokovaných pracovišť na okresech. Výkonný výbor vzal návrh na vědomí s tím, že s ním budou seznámeny sdružené subjekty a na příští schůzi VV projedná strukturu služeb a způsob zabezpečení činnosti center. 

Předseda komise pro strategii horských středisek Ivo Kaderka informoval o realizaci prvních opatřeních a změnách v orgánech Ski Pec, a.s., ke kterým po jejich schválení výkonným výborem dojde na mimořádné valné hromadě společnosti v dubnu. Libor Varhaník, odpovědný za činnost Komise VV pro rozvoj Sportovního centra Nymburk, referoval o vstřícném postoji města Nymburk při prvních jednáních a také o překážkách, které bude nutné při revitalizaci centra překonat. Výsledky pokroku práce Komise VV pro změnu sídla ČSTV prezentoval její předseda Miroslav Pelta. Vyzdvihl dokončení zpracování pasportu pozemků a staveb areálu Strahov, klíčového pro jednání o novém sídle ČSTV, získání další části pozemků do vlastnictví ČSTV a komentoval výsledky dosavadních jednání s hlavním městem Prahou. 

V roli valných hromad projednal VV ČSTV výsledky hospodaření společností Lanovka Churáňov, s.r.o., Dům služeb ČSTV, s.r.o. a VOŠ ČSTV, s.r.o. Za odstupujícího ředitele Vyšší odborné školy byl jmenován novým ředitelem a jednatelem Jan Hejma, který prezentoval záměry rozšíření působnosti školy mj. o oblast wellness, regenerace a školení trenérů pro národní svazy. Cílem je též optimalizovat hospodaření školy. 

Předseda ČSTV Miroslav Jansta zmínil připravované jednání s Asociací krajů ČR o společném memorandu k podpoře a financování sportu z rozpočtu krajů. „Jsem rád, že se v krajích a obcích setkáváme s pochopením důležitosti a významu sportu, zejména sportování mládeže a rozvoje sportovní infrastruktury. Mimořádný význam přikládám Memorandu podepsanému mezi sportovními organizacemi a Svazem měst a obcí ČR, které deklaruje společný postup při zajišťování prostředků pro sport.“, vyzdvihl výsledky dosavadních jednání. Úplný text memoranda se Svazem měst a obcí ČR lze nalézt na http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120320-tz_sportovniinstituceasmo.pdf .

V bloku věnovaném přípravě 26. valné hromady ČSTV, která se uskuteční 28. 4. 2012 v Nymburce, VV schválil zprávy pro delegáty – Zprávu o činnosti výkonného výboru, Zprávu o hospodaření za rok 2011, Zprávu o majetku za rok 2011, Návrh bilance a rozpočtu ČSTV na rok 2012, Návrh Statutu Revizní komise ČSTV a další část prováděcích předpisů ke Stanovám ČSTV – předpis o udělování a odebírání licencí OS ČSTV a předpis pro zastupování na Valné hromadě ČSTV. V rámci diskuse k ekonomickým zprávám se VV přiklonil k případnému svolání další valné hromady ČSTV v závěru roku 2012, která by reflektovala vyhodnocení analýz veškerého majetku ČSTV včetně návrhů na prodej zbytného majetku ČSTV. 

V závěru schválil VV návrhy na udělení vyznamenání, podmínky pro práci členů komisí VV a doplnění Legislativní rady VV ČSTV. Příští zasedání VV ČSTV je plánováno na úterý 17. dubna. Jeho hlavní náplní budou opět především zprávy a návrhy dalšího postupu od předsedů jednotlivých pracovních komisí VV ČSTV a příprava 26. valné hromady ČSTV.


Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV
 

 

MenuX