27.03.2012 - David Kovář
počet přečtení: 2944
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 29.08.2013

Výkonný výbor projednal zřízení servisních center sportu.
Novým ředitelem VOŠ ČSTV, s.r.o. jmenován PaedDr. Jan Hejma.

(Praha, 27.3.2012) V úterý 27. března zasedal v Praze na Strahově na čtvrté schůzi Výkonný výbor ČSTV. Na programu bylo 18 bodů. Vedle přípravy zpráv pro 26. valnou hromadu ČSTV svolanou na 28. 4. 2012 projednal VV záměr zřídit servisní centra sportu. Odborná pracoviště, která by poskytovala servis svazům na krajské i okresní úrovni a poskytovala podporu činnosti sportovním klubům. Důležitým mezníkem pro další rozvoj Vyšší odborné školy ČSTV, s.r.o., bylo jmenování nového jednatele společnosti, který má rozšířit akreditace vzdělávacího zařízení o atraktivní obory.
 

V rámci zpráv předsedů pracovních komisí VV ČSTV informoval místopředseda ČSTV Marek Hájek o přípravě smlouvy ČSTV s Fotbalovou asociací ČR o spolupráci při administrativě státních dotací na úrovni centra, krajů a okresů. Předseda FAČR a místopředseda ČSTV Miroslav Pelta zdůraznil naléhavou potřebu odborného zpracování a vyúčtování dotací poskytnutých asociaci ze státního rozpočtu: „Nemůžeme si dovolit jakékoliv pochybení při využití těchto dotací. Porušení pravidel pro užití státní podpory znamená jejich vrácení a to si FAČR nemůže dovolit. Je pro nás výhodné využít servisu, který má zkušenosti a umí pravidla nastavená MŠMT důsledně ohlídat“. Komise VV pro strategii péče o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty představila záměr zřízení servisních center sportu, jako odborných pracovišť Krajských organizací ČSTV s možností dislokovaných pracovišť na okresech. Výkonný výbor vzal návrh na vědomí s tím, že s ním budou seznámeny sdružené subjekty a na příští schůzi VV projedná strukturu služeb a způsob zabezpečení činnosti center. 

Předseda komise pro strategii horských středisek Ivo Kaderka informoval o realizaci prvních opatřeních a změnách v orgánech Ski Pec, a.s., ke kterým po jejich schválení výkonným výborem dojde na mimořádné valné hromadě společnosti v dubnu. Libor Varhaník, odpovědný za činnost Komise VV pro rozvoj Sportovního centra Nymburk, referoval o vstřícném postoji města Nymburk při prvních jednáních a také o překážkách, které bude nutné při revitalizaci centra překonat. Výsledky pokroku práce Komise VV pro změnu sídla ČSTV prezentoval její předseda Miroslav Pelta. Vyzdvihl dokončení zpracování pasportu pozemků a staveb areálu Strahov, klíčového pro jednání o novém sídle ČSTV, získání další části pozemků do vlastnictví ČSTV a komentoval výsledky dosavadních jednání s hlavním městem Prahou. 

V roli valných hromad projednal VV ČSTV výsledky hospodaření společností Lanovka Churáňov, s.r.o., Dům služeb ČSTV, s.r.o. a VOŠ ČSTV, s.r.o. Za odstupujícího ředitele Vyšší odborné školy byl jmenován novým ředitelem a jednatelem Jan Hejma, který prezentoval záměry rozšíření působnosti školy mj. o oblast wellness, regenerace a školení trenérů pro národní svazy. Cílem je též optimalizovat hospodaření školy. 

Předseda ČSTV Miroslav Jansta zmínil připravované jednání s Asociací krajů ČR o společném memorandu k podpoře a financování sportu z rozpočtu krajů. „Jsem rád, že se v krajích a obcích setkáváme s pochopením důležitosti a významu sportu, zejména sportování mládeže a rozvoje sportovní infrastruktury. Mimořádný význam přikládám Memorandu podepsanému mezi sportovními organizacemi a Svazem měst a obcí ČR, které deklaruje společný postup při zajišťování prostředků pro sport.“, vyzdvihl výsledky dosavadních jednání. Úplný text memoranda se Svazem měst a obcí ČR lze nalézt na http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120320-tz_sportovniinstituceasmo.pdf .

V bloku věnovaném přípravě 26. valné hromady ČSTV, která se uskuteční 28. 4. 2012 v Nymburce, VV schválil zprávy pro delegáty – Zprávu o činnosti výkonného výboru, Zprávu o hospodaření za rok 2011, Zprávu o majetku za rok 2011, Návrh bilance a rozpočtu ČSTV na rok 2012, Návrh Statutu Revizní komise ČSTV a další část prováděcích předpisů ke Stanovám ČSTV – předpis o udělování a odebírání licencí OS ČSTV a předpis pro zastupování na Valné hromadě ČSTV. V rámci diskuse k ekonomickým zprávám se VV přiklonil k případnému svolání další valné hromady ČSTV v závěru roku 2012, která by reflektovala vyhodnocení analýz veškerého majetku ČSTV včetně návrhů na prodej zbytného majetku ČSTV. 

V závěru schválil VV návrhy na udělení vyznamenání, podmínky pro práci členů komisí VV a doplnění Legislativní rady VV ČSTV. Příští zasedání VV ČSTV je plánováno na úterý 17. dubna. Jeho hlavní náplní budou opět především zprávy a návrhy dalšího postupu od předsedů jednotlivých pracovních komisí VV ČSTV a příprava 26. valné hromady ČSTV.


Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV