Předseda ČSTV Miroslav Jansta informoval o výsledcích jednání s Asociací krajů ČR, kde hejtmanům představil záměr zprovoznění servisních center sportu v krajích a regionech, způsob jejich financování v roce 2012 a v letech následujících a požádal je o podporu záměru. Referoval také o výsledcích jednání s ministrem financí M. Kalouskem k nové struktuře sportu, jeho financování v roce 2013 a možném přímém podílu sportu na výnosech z loterií, o závěrech schůzky s ministrem pro místní rozvoj K. Jankovským k možnostem využití evropských fondů pro financování sportu a o přípravě schůzky s novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialou. Výkonný výbor také přijal konkrétní úkoly k naplnění usnesení nedávné Valné hromady ČSTV, mimo jiné k podání žaloby na bývalého generálního ředitele a předsedu představenstva SAZKA, a.s., A. Hušáka.

V další části jednání zazněly zprávy předsedů pracovních komisí, na základě kterých byla přijata usnesení mimo jiné k přípravě nových stanov horských akciových společností s uplatněním tzv. německého modelu řízení, k přijetí memoranda s městem Nymburk ke společnému postupu při revitalizaci sportovního centra, a k jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o vlastnictví pozemků potřebných pro ČSTV.

Jedním z hlavních bodů byla zpráva o přípravě metodiky řízení, financování a činnosti servisních sportovních center, která mají plnit funkci jak pro národní sportovní svazy tak pro SK/TJ. M. Hájkem a V. Holubem představený postup výkonný výbor bohatě diskutoval a vzal na vědomí s tím, že proces bude pokračovat a výbor bude o realizaci informován na červnové schůzi. Druhým hlavním bodem bylo přijetí rozpočtového opatření pro zabezpečení činnosti ČSTV, servisních center sportu a svazů, které neobdržely prostředky na činnost z MŠMT. Zdroje, které by k tomuto účelu měl ČSTV obdržet z MŠMT, by mohly být k dispozici ještě do poloviny roku. Ekonomický blok informací doplnil rozbor hospodaření ČSTV za první čtvrtletí 2012, který přinesl velmi příznivá fakta, když hospodářský výsledek je o 7,5 mil. Kč lepší, než v roce 2011. „Je dobře, že se začínají projevovat úsporná opatření, která jsme přijali, ale to je jen začátek naší cesty, kterou jsme si stanovili. Daleko těžší bude provést systémové kroky v samotné struktuře a náplni činnosti ČSTV.“, uvedl k pozitivním výsledkům hospodaření předseda M. Jansta. Výkonný výbor ČSTV projednal a schválil také jasná pravidla pro pronajímání nemovitého majetku ČSTV, která mají přinést transparentnost výběru a vyšší ekonomický efekt.

Za účasti hostů J. Kejvala, místopředsedy Českého olympijského výboru a Z. Ertla, předsedy Sdružení sportovních svazů ČR, VV ČSTV diskutoval o budoucí podobě ČSTV jako servisní sportovní organizace v nové struktuře sportu v ČR zastřešené Českým olympijským výborem. Proces transformace ČSTV bude pokračovat další novelizací stanov, kterou by měla přijmout valná hromada ČSTV ještě v tomto roce. Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci sportu v ČR bude na úkolu intenzivně pracovat tak, aby návrh byl výboru k dispozici již v září.

V závěru schůze výbor schválil návrhy na vyznamenání a také termíny svých schůzí do konce roku 2012, včetně termínu konání 27. valné hromady ČSTV 1. 12. 2012, přesně měsíc po volbách nového vedení Českého olympijského výboru. „Bude to nejdůležitější valná hromada ČSTV za poslední desetiletí existence ČSTV, tam se rozhodne o dalším bytí či nebytí organizace.“, uzavřel předseda M. Jansta.

Mgr. Jan Boháč, generální sekretář ČSTV

 

 

MenuX