22.06.2018 - Adam Barbořík
počet přečtení: 2771
vytvořeno 22.06.2018, upraveno 22.06.2018

SOUBOR  USNESENÍ

36. VALNÉ HROMADY ČESKÉ UNIE SPORTU

konané dne 20. června 2018 v SC Nymburk

 

 

 

 

Usnesení č. 1

 

 

Ke Zprávě o činnosti Výkonného výboru ČUS od 34. valné hromady ČUS

                                                                                                      

 

36. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e

Zprávu o činnosti Výkonného výboru ČUS od 34. valné hromady ČUS

 

 

v y z ý v á

bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě za škody způsobené českému sportu v době jejího působení na MŠMT a současně, aby vyvodila osobní odpovědnost v souvislosti se svým dalším působením v politice

 

v y z ý v á

ústřední orgány veřejné správy, zejména vládu ČR, příslušná ministerstva a Parlament České republiky, aby urychleně přijaly konkrétní kroky k naplnění schválené vládní koncepce „SPORT 2025“, zejména akutně řešily fungování sportu v regionech, transparentní posílení podpory kolektivních sportů, bez jakéhokoliv dopadu na financování sportů individuálních a též financování střešních organizací

 

v y z ý v á

ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, aby dotační metodikou pro rok 2018 umožnil svazům a střešním organizacím finanční podporu svých sdružených subjektů a pobočných spolků

 

a p e l u j e

na vládu, poslance, senátory a prezidenta ČR, aby schválením novely zákona o sportu a dalšími kroky umožnili zřízení nezávislé státní agentury pro podporu sportu, která zajistí transparentní a stabilní, předvídatelné a kontinuální navyšování financování českého sportu dle jasných kritérií a v rozsahu standardu EU

 

u k l á d á

předsedovi ČUS, aby informoval ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu o závěrech 36. VH ČUS a opakovaně o připravenosti ČUS administrovat dotace pro SK/TJ.

 

u k l á d á

předsedovi ČUS, iniciovat neprodleně jednání s vedením MŠMT ve věci vyhlášení Programu IV na rok 2018 a v případě nedohody podniknout všechny relevantní kroky k vymožení realizace Usnesení vlády v této věci

 

 

Usnesení č. 2

 

    

  Ke Zprávě Revizní komise České unie sportu

                                                                                                          

 

36. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e

Zprávu Revizní komise ČUS

 

 

 

 

Usnesení č. 3

     

  Ke Zprávě o hospodaření České unie sportu k 31. 12. 2017

                                                                                                         

 

36. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e

 1. bilanci vlastních zdrojů ČUS za rok 2017, vč. poskytnutých příspěvků a prioritních investic financovaných z vlastních zdrojů ČUS od roku 2018 dále
 2. bilanci státních zdrojů za rok 2017
 3. výsledek hospodaření České unie sportu za rok 2017 ve výši zisku 20 447 002,21 Kč a jeho rozdělení takto:
 • částka 20 447 002,21 Kč se zúčtovává na Nerozdělený zisk (účet 932001)

u r č u j e

auditora České unie sportu pro letošní rok, a to firmu BDO Audit, s.r.o., Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, IČ:  45314381

 

 

 

 

 

Usnesení č. 4

 

      

 Ke Zprávě o majetku České unie sportu k 31. 12. 2017

                                                                                                                                                     

 

36. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e

předložený materiál

u k l á d á

Výkonnému výboru ČUS pokračovat v aktivitách směřujících k řešení majetkoprávních vztahů ve sportovních centrech ČUS,  tj. především v otázce vyřešení sjednocení vlastnictví majetků v Podolí, na Zadově, Brandýse nad Labem a Nymburku a dále pak vyhodnotit ztrátové,  potenciálně ztrátové či dlouhodobě neproduktivní provozy či majetkové účasti a navrhnout jejich řešení.

 

 

 

 

 

Usnesení č. 5

   

 K Dispozici s majetkem ČUS – Prodej Sportcentra Brandýs nad Labem

                                                                                                               

 

36. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e

prodej níže uvedených nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, na listu vlastnictví č. 4644 pro katastrální území Brandýs nad Labem:

 

 

 

    a) Stavba čp. 1776:

Stavba:

č. p. 1776

Obec:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Část obce:

Brandýs nad Labem

Katastrální území:

538094 Brandýs nad Labem

Číslo LV:

4644

Stavba stojí na pozemku:

p. č. st. 2405/1, st. 2405/2, st. 2405/3, st. 2405/4, st. 2405/5

Typ stavby:

Budova s číslem popisným

Způsob využití:

stavba občanského vybavení

 

 

 

 

b) Stavba bez čp./ev., která tvoří samostatné příslušenství stavby čp. 1776

Stavba:

Bez čp./ev.

Obec:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Část obce:

Brandýs nad Labem

Katastrální území:

538094 Brandýs nad Labem

Číslo LV:

4644

Stavba stojí na pozemku:

2452/1, 2452/2

Typ stavby:

budova bez čísla popisného nebo evidenčního

Způsob využití:

stavba občanského vybavení (samostatné příslušenství stavby čp. 1776)

 

 

c) Pozemky:

parcelní číslo

výměra v m2

druh pozemku

2405/1

1.885

zastavěná plocha a nádvoří

721/1

646

ostatní plocha

721/10

1.190

ostatní plocha

721/11

1.535

ostatní plocha

 

vítězi výběrového řízení s nejvyšší podanou nabídkou, tj. firmě IPP INVESTREAL, a.s., Nad Úžlabinou 448, Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ: 27616258 za cenu 16.300.000,- Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů třista tisíc korun českých). K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši.

 

V případě, že některá z níže uvedených osob oprávněných ze zákonného nebo obligačního předkupního práva ke shora definovanému  nemovitému majetku své předkupní právo využije a nabídne nejméně shodnou kupní cenu jako je nejvyšší nabídka IPP INVESTREAL, a.s. ve výši 16.300.000,- Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů třista tisíc korun českých, k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši), bude postupováno v souladu s právní úpravou předkupního práva. Vzhledem ke skutečnosti, že obligační předkupní právo bylo zřízeno před nabytím účinnosti NOZ a tento výslovně neřeší vzájemný vztah mezi obligačním a zákonným předkupním právem dle přechodných ustanovení NOZ a dále s ohledem na skutečnost, že oprávnění ze zákonného předkupního práva jsou vlastníky pouze části pozemků pod stavbou, bude v případě, že své předkupní právo využije více oprávněných osob nebo bude uplatněno pouze v poměrném rozsahu, postupováno v souladu s nezávislým právním stanoviskem vyžádaným Výkonným výborem ČUS.

 

Jedná se o tyto oprávněné osoby:

 

 1. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO: 00240079 (zákonné předkupní právo)
 2. Ing. Petr Čeněk, podnikající fyzická osoba, IČO: 15833143, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Výletní 530/11 nebo obchodní korporace vlastněná ze 100% Ing.  Petrem Čeňkem (tj. SCBB s.r.o, Havlíčkova 333/6, Stará Boleslav, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01), které toto své předkupní právo převede (obligační předkupní právo)
 3. Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM (zákonné předkupní právo)
 4. Česká republika s právem užívání Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (zákonné předkupní právo)

 

z m o c ň u j e

 1. Výkonný výbor ČUS, aby realizoval uvedený převod nemovitého majetku, tedy zejména, aby v souladu s rozhodnutím valné hromady zpracoval příslušnou kupní smlouvu (při zachování schválených finančních a věcných parametrů, které tvoří součást materiálu pro jednání valné hromady) a učinil další potřebné úkony směřující k převodu nemovitého majetku.
 2. Statutární zástupce ČUS k podpisu smlouvy.

 

 

 

 

Usnesení č. 6

   

 K  Rozpočtu České unie sportu pro rok 2018

                                                                                                                        

 

36. valná hromada ČUS

s c h v a l u j e

návrh rozpočtu ČUS na rok 2018

b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o bilanci státních zdrojů pro rok 2018

 

u k l á d á

Výkonnému výboru ČUS

 

 1.    přijímat operativní rozhodnutí v oblasti rozpočtu ČUS a v oblasti vlastních zdrojů v případě, že některý z předpokladů nenastane nebo nastanou skutečnosti, se kterými rozpočet nepočítá
 2.    přijímat operativní rozhodnutí v oblasti státních zdrojů v případě, že některý z předpokladů nenastane nebo nastanou skutečnosti, se kterými rozpočet nepočítá (např. navýšení/snížení státních prostředků apod.)
 3.    v případě obdržení prostředků ze státního rozpočtu zajistit jejich užití v souladu s příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace a v souladu s Podmínkami čerpání dotace

 

 

 

 

Usnesení č. 7

  

  K Návrhu na přijetí nového svazu za člena ČUS 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

36. valná hromada ČUS – delegáti národních sportovních svazů

n e s c h v a l u j e

přijetí Svazu mažoretek a twirlingu ČR-NBTA, z.s.

za člena České unie sportu, z.s.