Přehled programového financování sportu z MŠMT

 

 

Neinvestiční programy (dotace na činnost a provoz)

 

Systém neinvestičního financování sportovního prostředí se v posledních letech modernizoval, inovoval a zpřesňoval, aby bylo zřejmé, na co se prostředky použijí, kdo bude konečný příjemce dotace a dle jakých kritérií se prostředky v rámci jednotlivých programů budou rozdělovat.

Do roku 2011 existoval pouze tříprogramový model, od roku 2012 pětiprogramový model, od roku 2015 sedmiprogramový model a od 2016 současný desetiprogramový model, který již naprosto dostatečně vyhovuje výše stanoveným kritériím. Ve zvláštním programu je navíc dotována příprava reprezentace v tzv. Resortních sportovních centrech MV, MO a MŠMT.

Neinvestiční dotace jsou určené k zajištění sportovní činnosti a provozu sportovních zařízení pro státní reprezentaci, pro přípravu talentované mládeže, zajišťování pravidelného a organizovaného sportu v klubech a jednotách (registrováno je cca 20 % obyvatel) a pro organizování a zajišťování pohybových a volnočasových aktivit neregistrovaných sportovců (sport pro všechny).

 

Program I – Sportovní reprezentace ČR. Dotace jsou určeny na přípravu a zajištění účasti sportovní reprezentace na významných sportovních akcích mimo území ČR, a to včetně zajištění zdravotní péče reprezentantů. Dotace jsou vypláceny sportovním svazům v různé výši vypočítané dle vybraných kritérií (např. jedná–li se o olympijský či neolympijský sport, počet reprezentantů, počet získaných medailí v určitém časovém horizontu, velikost daného sportovního odvětví atd.) Aktuální situace: V rámci tohoto programu rozděleno cca 594 mil. Kč, bylo letos vyplaceno.

 

Program II – Talentovaná mládež.

Jedná se v podstatě identický program s programem I, dotace je podle podobných kritérií vyplácena sportovním svazům, které systémově pečují o talentovanou mládež, případně zřizují tzv. Sportovní akademii v daném sportovním odvětví.

Aktuální situace: V rámci programu bylo rozděleno cca 516 mil. Kč, bylo letos vyplaceno.

 

Program III – Činnost sportovních organizací.

Dotace z tohoto programu jsou vypláceny na podporu činnosti sportovních organizací (ČUS, ČOV, ČOS, SSS ČR, Orel, DTJ atd.), a to včetně dotace na mzdy pracovníků v ústředí těchto organizací, případně pracovníků v regionálních strukturách. Tyto peníze používají organizace pro všestrannou podporu svých členů, tj. především sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Aktuální situace: V programu měly být vyplaceny dotace ve výši cca 180 mil. Kč, program však byl ministryní zrušen a dosud nebyly letos vyplaceny žádné prostředky a nový program dosud nebyl vyhlášen.

Důsledky: Regionální (územní) servisní pracoviště pro sport se v těchto týdnech postupně zavírají z nedostatku finančních prostředků. Tím je fatálně ohrožena zejména činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot v regionech, které nejsou schopny bez odborného a organizačního zázemí svých „mateřských“ servisních center ČUS samostatně fungovat (organizace soutěží, vedení účetnictví, mzdy, personalistika, účtování grantů, metodika sportovní činnosti, pojištění, právní pomoc, IT servis, vedení povinných registrů atd.).

 

Atletika děti

Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení.

Dotace jsou určeny sportovním svazům, sportovním organizacím i tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na příspěvky na úhradu provozních nákladů a tzv. neinvestiční drobné opravy sportovních zařízení v majetku nebo nájmu jednotlivých sportovních subjektů.

Aktuální situace: V tomto programu mělo být vyplaceno 250 mil. Kč, zatím byly subjektům pouze předběžně alokovány, vyplaceny však letos dosud nebyly.

Důsledky: Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty již půl roku nemají z čeho platit provozní náklady (elektriku, vodné, stočné, internet atd.), dluží na nájemném, ani nemohou pečovat řádně o svůj majetek (opravit plot, kosit trávu, vyměnit žárovky …).

 

Program V – Činnost sportovních svazů.

Jedná se o stěžejní dotační program pro činnost sportovního prostředí. Dotace je určena na zajištění sportovní činnosti a základního chodu všech sportovních svazů, včetně organizace soutěží, zajišťování tréninkového procesu včetně doplňkových činností, komunikace a administrativních činností spojených s činností svazů a sportovních klubů v něm sdružených, zajišťování sportovních a pohybových aktivit pro neorganizované členy v rámci sportu pro všechny v daném sportovním odvětví, náborových a propagačních akcí apod.

Dotace jsou svazům vypláceny poměrným způsobem na základě výpočtu postaveného na kritériích obdobných jako v programu I. (např. jedná–li se o olympijský či neolympijský sport, počet reprezentantů, počet získaných medailí v určitém časovém horizontu, velikost daného sportovního odvětví atd.)

Aktuální situace: V roce 2017 mělo být vyplaceno cca 1,3 mld. Kč, ministryně však původně vyhlášený program, včetně již hotových a v únoru 2017 zveřejněných výpočtů dotací a akceptací od svazů zrušila. Vyhlásila sice novou výzvu, ovšem na základě Zásad, které nejsou určeny přidělování dotací ve sportu a které jsou pro financování svazu zcela nevhodné, diskriminační a problematické. Řada podmínek je pro sport zcela nesplnitelných. Výzva je v rozporu s řadou právních norem, včetně Zákona č. 115/2001 o podpoře sportu a usnesení vlády z 27. června 2016 č. 593 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017.

Důsledky: Toto je hlavní příčinou sporu mezi ministryní a představiteli jednotlivých sportovních svazů. Dosud nebyla letos vyplacena ani jedna koruna, což sportovní hnutí významně poškozuje. Toto rozhodnutí fakticky a bezdůvodně paralyzuje český sport, neboť právě tento program pokrýval gró jeho činnosti.

 

Program VI – Významné sportovní akce.

Dotace je určena na podporu pořádání významných sportovních akcí pořádaných v ČR. V programu jsou vymezena pravidla pro vymezení rozsahu státní podpory na pořádání zejména MS a ME dospělých i juniorů.

Aktuální situace: Vyplaceno již mělo být cca 210 mil. Kč, zatím byla letos uvolněna jen menší část prostředků.

Důsledky: Řada významných sportovních akcí je ohrožena, akce jsou omezovány nebo rušeny, vč. akcí mezinárodního významu (např. Zlatou lyži v Novém městě musel svaz odvolat již nyní atd.). Podpora je rozmělněna do vysokého počtu akcí, požadavky na klíčové akce olympijských sportů jsou kráceny.

 

Program VII – Zdravotně postižení sportovci.

Dotace jsou určeny na podporu sportovní činnosti zdravotně postižených sportovců ve čtyřech dílčích podprogramech. (reprezentace, sportovní organizace, sportovní svazy, významné sportovní akce).

Aktuální situace: Celkem by mělo být letos vyplaceno cca 34 mil. Kč. Prostředky v druhém a třetím podprogramu jsou pozastaveny, prostředky v prvním a čtvrtém podprogramu jsou postupně vypláceny.

Důsledky: Velká část zdravotně postižených sportovců tak žije v existenční nejistotě stejně jako zbytek sportovního prostředí.

 

Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech.

Dotace z tohoto programu jsou vypláceny přímo sportovním klubům a jednotám a to v přímé závislosti na počtu dětí v jednotě či oddíle. Tyto prostředky jsou určeny na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže.

Aktuální situace: V roce 2017 má být vyplaceno celkem cca 811 mil. (místo veřejně deklarované 1 miliardy). MŠMT celkem zpracovalo cca 60 % žádostí z celkového počtu 4 330 žádostí a postupně prostředky vyplácí. Zbylých 40 % žádostí bude řešeno po odstranění nedostatků v jednotlivých žádostech.

Důsledky: Již půl roku žijí stovky sportovních klubů a tělovýchovných jednot v nejistotě, jestli, co a kdy dostanou. Takto se nedá plánovat ani provádět vlastní činnost sportovního klubu!

 

Program IX – Organizace školního a univerzitního sportu.

Dotace je určena na podporu činnosti sportovních klubů zřizovaných u škol všech typů.

Aktuální situace: V roce 2017 byla stanovena dotace ve výši cca 88 mil. Kč a byla v plné výši vyplacena již v první polovině března (!)

 

Program X – Projekty na sportování veřejnosti.

Dotace je určena na podporu celostátních jednorázových sportovních akcí v rámci tzv. sportu pro všechny, určených k různým osvětovým kampaním, volnočasovým pohybovým aktivitám, testovacím aktivitám výkonnostní úrovně a akcím s ověřováním si fyzické zdatnosti pro neorganizovanou sportovní veřejnost.

Aktuální situace: V letošním roce mělo být vyplaceno cca 80 mil. Kč, vyplácení však bylo zastaveno a MŠMT předpokládá nový výpočet dotací pro jednotlivé akce. Termín vyplacení je neznámý.

Důsledky: Sportovní prostředí tak nemůže řádně plnit jednu ze svých základních funkcí, vést a získávat veřejnost a zejména děti a mládež pro sport, pro zdraví prospěšné pohybové aktivity, akce se ruší nebo se vůbec nekonají.

 

Program financování Resortních sportovních center. Tento program je určen na podporu přípravy a činnosti reprezentantů ve sportovních zařízeních MV, MO a MŠMT v rámci tzv. Resortních sportovních center. V r. 2017 bylo v rámci tohoto programu určeno k výplatě cca 400 mil. Kč, prostředky již byly vyplaceny.

 

Investiční program

 

Investiční program je určen pro dotace na financování investičních akcí, kterými se rozumí výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (investice).

Program má řadu nedostatků a MŠMT neplní podmínky stanovené např. Koncepcí podpory sportu – Sport 2025 či Plánem podpory rozvoje sportu na léta 2015–2017 a je předmětem oprávněné kritiky řady institucí i samotného sportovního prostředí. Navíc přidělované finanční prostředky jsou jen zlomkem reálné potřeby sportovního prostředí a při rozdělování prostředků rovněž dochází k nerovné soutěži mezi sportovními subjekty a obcemi, a to včetně stejných požadavků na finanční spoluúčast ve výši až 40 %, což je pro většinu sportovních spolků likvidační.

Přitom dotační program na sportovní infrastrukturu pro obce do 3 tis. obyvatel ve výši 100 mil Kč vypisuje též MŠMT. Větší obce a města by potom měly být schopny relativně nízké dotační prostředky z investičního programu MŠMT hradit plně z vlastních rozpočtů. Dotace z programu MŠMT by potom neměly být vůbec určeny městům typu Pardubice nebo Brno, které v původním investičním programu na rok 2017 měly každé obdržet na úkor sportovního prostředí dotace ve výši 20 mil. Kč, stejně jako některá další větší města. Investiční programy na rozvoj sportovní

V r. 2017 bylo podáno žádostí o dotace z tohoto programu za více než 2 mld. Kč, avšak přiděleno mělo být jen cca 437 mil. Kč. Okolnosti kolem rozdělování tohoto programu se staly příčinou trestního stíhání dnes už bývalých pracovníků MŠMT a bývalého předsedy FAČR. Hlavním viníkem tohoto stavu ovšem byla nedostatečná příprava systémového přidělování dotací a absence objektivních a objektivně měřitelných kritérií bez možnosti korekce lidskou rukou.

Program 2017 byl zrušen, prostředky nebyly vyplaceny. To představuje jen další chátrání sportovního majetku, zavírání dalších sportovních zařízení, rušení již zahájených investičních akcí včetně vícenákladů z toho plynoucích atd. Současný vnitřní dluh na majetku sportovního prostředí se kvůli nedostatečné dotační politice státu odhaduje na více než 30 mld. Kč.

 

Závěr

  1. Kromě rozepsaných a nevyplacených zdrojů MŠMT bezdůvodně zadržuje další cca
    1 miliardu Kč tím, že ji zatím do programů vůbec nerozdělila, resp. neurčila (celkově je na sport v rozpočtu MŠMT cca 6 miliard Kč). Ani prostředky, které samo MŠMT deklaruje, že sportu rozdělí, netvoří oněch 6 miliard korun.
  2. V polovině roku MŠMT nerozdělilo více než 3 mld. Kč, tedy více než polovinu prostředků přidělených státním rozpočtem, ač tak již mělo být učiněno nejpozději do 31. 3. 2017. Přitom výdaje sportu na výkon veřejné služby státu nabíhají kontinuálně od počátku roku a sportovní prostředí jede na dluh! Stát je dlužník! To vše navozuje dojem netransparentnosti hospodaření MŠMT a podivných přesunů min.
  3. Sport je veřejnou službou státu[1] se všemi z toho plynoucími právními a dalšími důsledky. Současný postup MŠMT je mj. v příkrém rozporu s definicí sportu jako veřejné služby státu. Stát neplní své povinnosti. Stát nevynakládá peníze na "čachry sportovních bossů", jak se snaží namluvit veřejnosti paní ministryně, ale platí za to, že sportovní prostředí za stát vykonává veřejnou službu.
 

[1] viz. Usnesení vlády ČR ze dne 27. června 2016 č. 591, Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025.

MenuX