Na Strahově se ve čtvrtek 9. 2. 2012 sešel nově zvolený Výkonný výbor ČSTV, v čele s předsedou Miroslavem Janstou a místopředsedy Miroslavem Peltou za národní sportovní svazy a Markem Hájkem za sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. Předseda zahájil schůzi informací o svých prvních jednáních s představiteli státu, presidentem V. Klausem, ministrem financí M. Kalouskem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobešem, předsedou Asociace krajů ČR M. Haškem a předsedou Českého olympijského výboru M. Jiráskem. 

V úvodní části stanovil výbor pravidla pro svá jednání a nastavil podmínky, za jakých budou členové výboru i revizní komise pracovat. Výbor přijal maximální úsporná opatření, mimo jiné práci bez nároku na odměnu, kterými uspoří rozpočtu ČSTV téměř 2 mil. Kč. Schváleny byly termíny příštích zasedání výboru (6. 3., 27. 3. a 17. 4.) a jarních celostátních porad předsedů národních svazů a představitelů okresních sdružení (28. 3. regiony, 29. 3. svazy). Výbor také rozhodl o svolání příští, 26. valné hromady ČSTV. Určeno bylo datum a místo jejího  konání – sobota 28. 4. 2012, Sportovní centrum Nymburk. Započala také příprava písemných podkladů, které budou předloženy delegátům valné hromady. Výbor projednal východiska, ze kterých zpracuje zprávu o činnosti, zejména výsledky dosažené od ledna 2012, dále kompletní zprávu o hospodaření ČSTV za rok 2011, analýzu stavu majetku organizace a zprávu o příčinách ztráty SAZKA, a.s. Součástí písemných podkladů bude i rozpočet na rok 2012 a novelizace některých vnitřních předpisů organizace.

Ve druhé části jednání výkonný výbor ustavil osm komisí, které budou pracovat jako poradní orgány výboru. Komise, respektive členové komisí, předsedové svazů a zástupci SK/TJ, ponesou permanentní odpovědnost za jednotlivé oblasti a předsedové komisí budou referovat o výsledcích práce na každé schůzi výboru. První výsledky práce komisí budou prezentovány již v dubnu na valné hromadě. Komise obdržely zadání a předsedové byli vyzváni k bezodkladnému zahájení činnosti.  Ustaveny byly komise s následujícím zaměřením: 
Komise pro rozvoj SC Nymburk - předseda: Libor Varhaník
Komise pro přípravu změny sídla ČSTV - předseda: Miroslav Pelta
Komise pro strategii horských středisek - předseda:Ivo Kaderka
Komise pro strategii péče o SK/TJ - předseda: Marek Hájek
Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí - předseda: Jiří Kejval
Komise pro financování sportu - předseda: Jiří Kejval
Komise pro registraci a informační podporu - předseda: Jaromír Horák
Mediální komise - předseda: Jiří Bis

V další části jednání se členové VV ČSTV seznámili s aktuální ekonomickou situací organizace, se stavem pohledávek, závazků a soudních sporů, projednali a schválili přidělení návratných příspěvků z Rezervního fondu svazů pro svaz zápasu, kanoistů a skibobistů, projednali možnost novelizace statutu rezervního fondu ČSTV, rozhodli o utlumení účasti ČSTV ve Všesportovním kolegiu na národní úrovni a schválili návrh na svolání MVH SAZKA, a.s., včetně návrhů na nové personální obsazení orgánů společnosti. V závěru byly také schváleny návrhy na udělení vyznamenání ČSTV. Bezprostředně po skončení schůze následovala tisková konference za zvýšené účasti zástupců médií.

Příští schůze VV ČSTV se koná v úterý 6. 3.

 

 

MenuX