30.08.2019 - David Kovář
počet přečtení: 20510
vytvořeno 18.04.2014, upraveno 13.09.2019

Povinnosti při prodeji alkoholu

 

Z hlediska splnění povinností při prodeji alkoholu je třeba rozlišovat zejména tyto případy:

 

  • prodej alkoholu v rámci provozování hospody / restaurace apod.;
  • příležitostný prodej alkoholu na nesportovní akci;
  • příležitostný prodej alkoholu na sportovní akci.

 

Prodej alkoholu v rámci provozování hospody

 

Provoz hospody / restaurace apod. nelze zpravidla podřadit pod hlavní činnost SK/TJ jakožto sportovního spolku a bude tak muset být vykonáván v rámci příslušného živnostenského oprávnění. To neplatí pro případy, kdy svojí hospodu SK/TJ pronajímá třetí osobě. V takovém případě musí uvedené povinnosti plnit nájemce (provozovatel) hospody.

 

Budou-li v hospodě prodávány lihoviny, je současně třeba zřídit u živnostenského úřadu i koncesi na prodej lihu (povinnost platí od 17.4.2014).

 

Dále je třeba dodržovat podmínky dané zákonem č. 307/2013Sb., o povinném značení lihu, pro konečného prodejce lihu, tedy zejména prodávat (či jinak převádět) pouze označený líh (s kolkem) a ten od dodavatelů kupovat jen ve spotřebitelských balení (nádoba nebo obal o obejmu do 1 litru nebo nad 1 litr a současně do 3 litrů, pokud se jedná o obal ze skla).

 

poznámka:      Lihovina je dle zákonné definice alkoholický nápoj obsahující nejméně 15% objemových ethanolu (tj. tvrdý alkohol jako např. vodka, slivovice, fernet). Lihovinou tak není pivo a víno.

 

Příležitostný prodej alkoholu na jednorázové nesportovní akci

 

Jednorázové, příležitostné akce, které nenaplňují znaky živnostenského podnikání jako je soustavnost a systematičnost, nevyžadují, aby měl pořadatel pro jejich uspořádání živnostenské oprávnění. Mezi jednorázové akce lze zařadit např. uspořádání taneční zábavy, plesu sportovců apod.

 

Prodej alkoholu, včetně lihovin na příležitostné nesportovní akci je umožněn ustanovením §14 zák.č. 65/2017Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a to při splnění těchto povinností:

 

  • budou-li na akci prodávány i lihoviny (tj. alkohol mimo pivo a víno), je prodávající povinen tuto skutečnost písemně oznámit správci spotřební daně (příslušný celní úřad), a to nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prodeje; tuto oznamovací povinnost má osoba lihoviny prodávající, což nemusí být nutně osoba totožná s pořadatelem dané akce;
  • dodržovat podmínky dané zákonem č. 307/2013Sb., o povinné značení lihu, pro konečného prodejce lihu (viz výše).

 

Příležitostný prodej alkoholu na sportovní akci

 

Příležitostný prodej alkoholu na sportovní akci je ustanovením §14 zák.č. 65/2017Sb. omezen tak, že na sportovní akci lze prodávat alkoholické nápoje obsahující nejvýš 4,3% objemová ethanolu (typicky desetistupňové pivo) a víno.

 

Bez ohledu na výše uvedené však platí úplný zákaz prodeje a podávání alkoholu na akci určené pro osoby mladší 18 let (§11 odst. 2 písm. d) zák.č. 65/2017Sb.) , tj. míněno na akci primárně pořadatelem určené převážně pro osoby mladší 18 let (např. dětské dny, dětské soutěže).

 

Obecně závazná vyhláška obce

 

I když je ve stanoveném rozsahu povolen příležitostný prodej alkoholu na určitých akcích, je ustanovením §17 zák.č. 65/2017Sb. současně dána obcím pravomoc, aby svou obecně závaznou vyhláškou omezily nebo zakázaly prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů na sportovních, společenských a podobných akcích přístupných veřejnosti. Obce takto svěřené pravomoci samozřejmě nemusí využít, ale je nutné počítat s tím, že to udělat mohou.

 

 

Legislativně právní odbor ČUS