Založení a zánik SK/TJ

Jak postupovat při založení SK/TJ a vstupu do ČUS?
Dotazy na kroky související se založením nového sportovního klubu či tělovýchovné jednoty a členstvím v ČUS jsou stále velmi frekventované, vzhledem ke změně legislativy se, prosím, pro aktuální informace obraťte na sobě příslušné okresní sdružení ČUSSpolková činnost se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a některé povinnosti spojené se založením a zánikem spolku dále upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

 

  • V první řadě je třeba zpracovat stanovy SK/TJ (kvůli vypracování stanov podle nové legislativní úpravy - spolek, se obraťte na Vám příslušné okresní sdružení ČUS

 

 

 

  • Přihlášku je třeba podat ČUS prostřednictvím Vám příslušného okresního sdružení ČUS. Na příslušném okresním sdružení ČUS jistě obdržíte případné další informace.


O zásadách členství v ČUS pojednávají Stanovy ČUS.
 

 

Co mají SK/TJ dělat při ukončení činnosti?
U SK/TJ zapsaných ve spolkovém rejstříku může dojít ke zrušení (zániku) několika způsoby. Podle ustanovení §168 odst. 1 občanského zákoníku se právnická osoba, tedy i spolek, zrušuje (zaniká) právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. Dalším důvodem zrušení spolku je rozhodnutí soudu o jeho zrušení dle § 172 a § 268 OZ.

 

Pokud jde o právní jednání (dobrovolné ukončení činnosti - v případě spolku zrušení spolku s likvidací nebo přeměna), pak o zániku klubu rozhoduje k tomu kompetentní orgán. Pokud ve stanovách není tato kompetence výslovně uvedena, rozhoduje nejvyšší orgán (členská schůze, valná hromada). Vzhledem k tomu, že jde o zásadní rozhodnutí, o konání valné hromady by měl být pořízen notářský zápis.

 

Právní důsledky je třeba rozlišovat podle toho, zda k zániku SK/TJ dojde s právním nástupcem (přeměna) nebo bez právního nástupce (zrušení s likvidací, rozhodnutí orgánu veřejné moci).
 

Pokud SK/TJ (spolek) zanikne s právním nástupcem (fúze, rozdělení - § 274 OZ a následující), pak práva a povinnosti přecházejí dle uzavřených smluv o fúzi či rozdělení na nástupnické organizace.
 

Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění spolku nabývá jeho právní nástupce nebo zákon určuje jinak. Zákon v ust. § 269 stanoví postup likvidace, s tím, že stanovy určí, jakým způsobem likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem.

 

Zánik sdružení je vždy třeba oznámit, dle § 11 odst. 2 zákona o veřejných rejstřících, příslušnému rejstříkovému soudu a to bez zbytečného odkladu, a to jak v případě zániku přeměnou, tak v případě zániku zrušením. Zapisované skutečnosti (i výmaz) je potřeba doložit příslušnými dokumenty.

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na Vám příslušné okresní sdružení ČUS.