J E D N A C Í    Ř Á D

Výkonného výboru České unie sportu

 

 

I.

Základní ustanovení

 

1.Jednací řád Výkonného výboru České unie sportu (dále jen VV ČUS) upravuje přípravu a svolávání schůzí VV ČUS, pravidla jeho jednání a usnášení, způsob zabezpečování kontroly plnění jeho usnesení.

 

 1. VV ČUS v souladu se Stanovami ČUS :

 

2.1.Plní roli statutárního orgánu ČUS a zajišťuje plnění úkolů ČUS v období mezi valnými hromadami.

 

2.2.Vykonává   funkci  valné   hromady  u   obchodních  společností,  kde je jediným společníkem ČUS. V obchodních společnostech, kde má ČUS kapitálovou účast podává návrhy na volbu a odvolání členů řídících a kontrolních orgánů těchto obchodních společností

 

 1. Rozhoduje o složení a rozsahu sekretariátu ČUS, jeho kompetencích a obsahu řízení sekretariátu.

 

 1. Zřizuje rady, komise a poradní sbory, jmenuje jejich předsedy a členy a určuje rozsah a podmínky jejich činnosti.

 

 1. Je oprávněn přijímat rozhodnutí, opatření, sjednávat práva a závazky jménem ČUS podle usnesení Valné hromady ČUS a dále pak v případě zajišťování hlavních úkolů ČUS jak vyplývají ze Stanov ČUS.

 

 1. Činnost VV ČUS řídí předseda ČUS.

 

 

II.

Příprava a svolání VV ČUS

 

1.VV ČUS zabezpečuje své úkoly podle pololetního plánu práce. Za jeho přípravu a předložení odpovídá předseda ČUS. Plán práce je po schválení závazný pro všechny zapsané nositele úkolů. Změny v něm lze provádět pouze v nezbytných případech se souhlasem VV ČUS.

 

 1. Schůze VV ČUS svolává předseda ČUS podle schváleného plánu práce. Podle potřeby, zejména k projednání závažných a naléhavých otázek, může předseda ČUS svolat mimořádnou schůzi VV ČUS. Musí tak učinit vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů VV ČUS.
 2. Schůze VV ČUS jsou zpravidla neveřejné. Veřejné schůze se konají, vyžaduje-li to potřeba projednávané věci a vysloví-li s tím VV ČUS souhlas.

 

 1. Schůzí VV ČUS se účastní předseda, případně pověřený člen Revizní komise ČUS, generální sekretář ČUS a přizvaní zpracovatelé předkládaných materiálů. Na pozvání předsedy ČUS a po schválení VV ČUS se mohou jednání nebo jeho části zúčastnit další přizvané osoby. Při projednávání materiálů, kde je vyžadováno ověření notářem, bude na schůzi VV ČUS přizván notář.

 

 

III.

Jednání VV ČUS

 

1.Výkonný výbor ČUS je schopen jednat a platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nesejde-li se dostatečný počet členů VV ČUS, je předseda ČUS povinen do týdne svolat novou schůzi k projednání téhož nebo zbývajícího pořadu jednání. K platnosti usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných členů  VV ČUS, pokud stanovy neupravují jinak.

 

 1. Výkonný výbor ČUS projednává na svých schůzích písemně zpracované předlohy a návrhy. Písemné předlohy se rozesílají členům VV ČUS elektronickou poštou nejméně 5 dnů před jednáním. Tištěnou kopii obdrží každý člen VV ČUS na místě konání schůze. Ve zdůvodněných případech může být návrh se souhlasem VV ČUS přednesen ústně. Podklady předané přímo na schůzi mohou být projednány jen výjimečně se souhlasem přítomných členů VV ČUS.

 

 1. Předlohy a návrhy mohou předkládat předsedovi do 10 dnů před zasedáním :

 

 • členové VV ČUS
 • generální sekretář ČUS
 • generální ředitel ekonomických agend ČUS
 • předseda revizní komise ČUS
 • předsedové poradních orgánů VV ČUS
 • národní sportovní svazy sdružené v ČUS
 • okresní sdružení ČUS

 

4.Schůze VV ČUS řídí předseda ČUS, v jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů. Po zahájení schůze zjistí předsedající počet přítomných, navrhne schválení programu a určí    dva ověřovatele zápisu.

 

4.1.Z jednání VV ČUS je pořizován zvukový záznam, který se stává nedílnou součástí dokumentace.

 

 1. Program jednání VV ČUS obsahuje :

 

 1. schválení zápisu z minulé schůze VV ČUS
 2. kontrolu plnění usnesení
 3. schválení programu jednání
 4. aktuální informace předsedy a místopředsedů ČUS
 5. plánované zprávy a návrhy
 6. ostatní (neplánované ) návrhy
 7. různé - ústní zprávy členů VV ČUS, generálního sekretáře ČUS, generálního ředitele ekonomických agend ČUS a předsedy revizní komise ČUS.

 

6.Slovo k jednotlivým bodům programu zpravidla uděluje předsedající nejprve předkladateli s tím, aby uvedl předložený materiál včetně navrhovaného usnesení a po nich dalším účastníkům v pořadí, v jakém se přihlásili o slovo. Členové VV ČUS a předseda revizní komise ČUS mají právo vznášet dotazy a věcné připomínky, žádat doplnění a vysvětlení, předkládat doplňující návrhy a jejich návrhy musí VV ČUS posoudit. Diskuse není omezena počtem vystoupení, pokud VV ČUS nerozhodne jinak. O ukončení diskuse rozhodne VV ČUS na návrh kteréhokoliv člena VV ČUS.

 

 1. K projednání jednotlivých předloh a návrhů může předsedající přizvat kromě zpracovatele podle potřeby i další funkcionáře a pracovníky ČUS, případně další odborníky.

 

 1. Po skončení diskuse k jednotlivých bodům programu shrne předsedající její průběh a výsledek jednání formuluje v závěrečném návrhu usnesení. Ve složitějších případech může pověřit některé členy VV ČUS, popřípadě generálního sekretáře ČUS či další účastníky jednání, aby návrh usnesení upřesnili podle závěrů jednání VV ČUS.

 

 1. O návrzích usnesení dává předsedající hlasovat. Hlasuje se zpravidla zdvižením ruky, pokud VV ČUS nerozhodne, že proběhne tajné hlasování. Z výsledku hlasování musí být v zápisu jednání zřejmé, kdo je pro nebo proti návrhu a kdo se hlasování zdržel. Každý člen VV ČUS může navrhnout, aby se hlasovalo odděleně o jednotlivých bodech projednávaného návrhu usnesení. O takovémto návrhu se rozhodne hlasováním.

 

 1. V případě, že byly uplatněny pozměňující návrhy, které nejsou do návrhu usnesení zahrnuty, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto návrzích v pořadí, jak byly předkládány a poté o ostatních částech návrhu usnesení.

 

 1. Člen VV ČUS má právo na zaprotokolování svého odlišného stanoviska, jestliže o to požádá.

 

IV.

Rozhodování členů VV ČUS mimo společné jednání VV ČUS

 

1.V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda ČUS popř. místopředsedové v kompetencích svěřených VV ČUS, vyvolat usnesení členů VV ČUS per rollam, a to písemným, faxovaným nebo elektronickou poštou uskutečněným dotazem u všech členů VV ČUS. Takovéto usnesení je platné pouze tehdy, jestliže s návrhem usnesení souhlasila minimálně dvoutřetinová většina členů VV ČUS a jejich odpovědi byly doručeny ve stanoveném termínu v písemné či faxované podobě nebo zaslány elektronickou poštou. Usnesení per rollam musí být při nejbližším jednání VV ČUS zapsáno do zápisu v plném znění včetně dokumentace o výsledcích hlasování a musí být schváleno. Výsledek hlasování per rollam archivuje generální sekretář.

 

 

 

V.

Zabezpečení usnesení VV ČUS a kontrola jejich plnění

 

1.      O jednání VV ČUS pořizuje zapisovatel písemný zápis. Za jeho vyhotovení nejdéle do   

      7 dnů po skončení schůze odpovídá generální sekretář ČUS. Zápis  schvaluje  VV ČUS

na své nejbližší schůzi. Originál podepisují : předseda ČUS, generální sekretář ČUS,      

2 pověření ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

 

 1. Zápis o schůzi VV ČUS obsahuje zejména :

 

 1. den a místo konání schůze
 2. čas zahájení a ukončení schůze
 3. jméno předsedajícího
 4. jméno zapisovatele
 5. jmenný přehled o účasti na schůzi (včetně příchodů a odchodů v jejím průběhu)
 6. jména ověřovatelů zápisu
 7. program jednání s uvedením jména předkladatele
 8. kdo hovořil v diskusi, zejména předložil-li návrhy na změny usnesení
 9. přijatá usnesení, včetně výsledku hlasování.

 

3.Odpovědnost za zajištění usnesení VV ČUS má ten, jemuž jsou uložena. Koordinaci plnění usnesení VV ČUS zabezpečuje generální sekretář ČUS. Evidenci plnění usnesení vede generální sekretář a zprávy o plnění usnesení předkládá pravidelně VV ČUS.

 

4.Zápis je  určen členům VV ČUS, trvale  přizvávaným  hostům a  předsedovi Revizní komise ČUS.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Výkonným výborem ČSTV dne 9.února 2012 a současně ruší předchozí řád z 21.dubna 2010.