Čtyřletý plán činnosti České unie sportu  2016–2020

 

Priority pro období 2016–2020

 

Pro další období je důležité pro Českou unii sportu nejen zpevnit svoji úlohu v českém sportovním prostředí, ale posílit oprávněné postavení českého sportu jako celospolečensky důležitého fenoménu, stejně důležitého pro celkové duševní a fyzické zdraví společnosti jako je kultura, péče o životní prostředí nebo církevní život. Je třeba zachovat a rozvinout sport jako jeden z hlavních pilířů občanské společnosti, včetně odpovídající podpory ze strany veřejné správy, státní správy i samosprávy. Mít přitom na zřeteli sport organizovaný i neorganizovaný.

K tomu hodlá ČUS v následujícím období působit v následujících aktivitách, na kterých bude postaven plán její činnosti:

 

1. Posílení institucionálního zastoupení sportu na úrovni vedení státu (ministerstvo sportu). Příprava koncepčního materiálu jako základu pro přípravu budoucího nového zákona o podpoře sportu a prosazení prvků společenské odpovědnosti firem do českého zákonodárství.

ČUS se bude aktivně podílet na koncepčním rozvoji českého sportu v rámci Národní rady pro sport a dalších platforem. Bude spolupracovat na přípravě sportovní legislativy (nový zákon o podpoře sportu). Zasadí se o to, aby všechny formy aktivní tělesné činnosti, které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, pohybové gramotnosti a upevňování zdraví, byly podpořeny též odpovídajícími činnostmi, které zabezpečují vlastní sportovní proces a spoluvytvářejí celkovou úroveň sportovní vyspělosti národa. Těmi jsou příprava kvalifikovaných odborníků, vědecko-výzkumná a metodická práce, legislativní, zdravotní, ekonomická, administrativní a materiálně-technická opatření a podmínky. Tyto aktivity jsou podmíněny koordinací a spoluprací s resortními ministerstvy a dalšími organizacemi, které se bezprostředně dotýkají rozvoje sportu a jeho celospolečenského přínosu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva kultury, vnitra, obrany, zdravotnictví, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, životního prostředí, České centrály cestovního ruchu, Svazu obchodu a cestovního ruchu a dalšími). Konečným cílem je prosadit odpovídající zastoupení sportu na vládní úrovni (ministerstvo sportu) a připravit pro dosažení tohoto záměru potřebnou odbornou dokumentaci.

 

2. Úsilí o zvýšení celkového objemu finančních prostředků pro sport na dvojnásobek a o naplňování dalších zásadních vládních příslibů v oblasti sportu. Spoluúčast na přípravě účelného a efektivního systému financování sportu.

Cílem v této oblasti bude dosažení úrovně financování sportu ze státního rozpočtu na úroveň z roku 2006 nejpozději do roku 2020, tedy na úroveň 7,5 a 8 miliard korun. Zvýšením financování v objemu dvou až tří miliard bude posílena podpora svazů a střešních organizací, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, státní reprezentace, talentované mládeže, provozu a údržby sportovišť a nových investic. Navyšování by mělo být postupné, aby mohla být vyhodnocována efektivita a byla prováděna důsledná kontrola. ČUS bude navrhovat, podporovat a prosazovat skladbu dotačních programů tak, aby byly rovnoměrně pokryty všechny oblasti sportu, sport pro všechny, sport výkonnostní, soutěžní i vrcholový, jakož i státní reprezentace a příprava a účast na olympijských hrách. Aby prostředky směřovaly do sportovních svazů, ale také přímo do SK/TJ a na činnost republikové sítě servisních center. Nové či upravené dotační programy musí být prosazeny v oblasti obnovy sportovní infrastruktury, a to tak, aby umožňovaly plánování investic s uplatněním svazových i regionálních potřeb. Zajistit bude nutné nové investice k revitalizaci Národních sportovních center (např. Nymburk, Harrachov, Račice, Vítkovice, Prostějov, aj.). Tyto investice a harmonogram jejich uplatnění budou projednány na úrovni vlády ČR.

 

3. Prohloubení spolupráce s kraji, městy a obcemi v péči o sportovní a pohybové aktivity občanů, ve spolupráci s nimi zajistit vznik centrálního registru sportovní infrastruktury (sportovišť).

Na základě memorand o spolupráci s Asociací krajů ČR a Svazem města a obcí ČR prohloubí ČUS spolupráci s kraji a obcemi ve čtyřech směrech. Servisní centra ČUS se stanou respektovanými partnery veřejné správy v krajích a obcích s cílem podporovat rozvoj sportu, být koordinátorem a tlumočníkem potřeb a zájmů sportovního prostředí, zdrojem informací o sportovním prostředí, a být asistentem při zvládání odborné sportovní administrativy, zejména při žádostech a realizaci sportovních dotací. Druhou oblastí bude společné vytvoření centrálního registru sportovní infrastruktury (sportovišť) jako součást modernizovaného informačního systému ČUS. Přirozenou součástí spolupráce s kraji a obcemi bude další prohloubení a rozšíření partnerství na konkrétních sportovních projektech a akcích ČUS (např. ankety sportovec roku v okrese / kraji, projekt ČUS-Sportuj s námi!, a další). Aktivní bude spolupráce ČUS s kraji a obcemi tam, kde ČUS vlastní nebo provozuje významnou sportovní infrastrukturu, např. horská střediska, Sportovní centrum Nymburk atd. Sportovní zařízení a aktivity ČUS budou v této oblasti přirozenou součástí rozvoje municipalit a vyšších územně správních celků.

 

4. Získání nového sídla ČUS – Domu českého sportu, přednostně výstavbou ve spolupráci s FAČR, případně dalšími cestami získat důstojné sídlo pro ČUS i pro sdružené subjekty – sportovní svazy a jejich společnosti.

Základem k procesu získání nového sídla ČUS bylo dokončení náročného procesu „trojsměny“ v lokalitě Strahova a složitého předávacího procesu správy nemovitostí mezi ČUS a hl. m. Prahou. Při posuzování variant získání nového sídla ČUS, koncipovaného jako Dům českého sportu, se ČUS bude řídit kritériem funkční a finanční výhodnosti. Bude podrobně zpracováno zadání a požadavky na rozsah funkční podoby a ekonomiku provozu nového sídla tak, aby vyhovovaly sdruženým sportovním subjektům i dalším rozvojovým cílům ČUS a jejímu poslání (např. síň slávy českého sportu, případně muzeum českého sportu apod.) ve spolupráci s orgány veřejné správy ČR a hl. m. Prahy.

 

5. Modernizace a rozvoj sportovního střediska Nymburk jako univerzálního národního sportovního centra a podpora realizace projektů dalších národních sportovních (olympijských) center. Současně pokračovat v modernizaci PS Podolí.

Postupná revitalizace a obnova Sportovního centra Nymburk bude prioritou ČUS. Cílem je postupně zmodernizovat infrastrukturu střediska především pro český vrcholový, ale i výkonnostní sport. Sportovní centrum Nymburk bude obnoveno do žádoucího technického stavu a struktury sportovišť odpovídajících současným požadavkům, včetně odpovídajícího ubytování, stravování, regenerace a dalších nezbytných služeb. Sportovní centrum Nymburk musí hrát opět významnou roli na celostátní i mezinárodní úrovni s tím, že bude vstřícné i lokálním potřebám. Realizace vize Národního sportovního centra bude provázena úzkou součinností s představiteli města Nymburk a Středočeského kraje a bude komunikována s veřejností. Každá etapa přestavby a modernizace sportovního centra bude probíhat výhradně se zajištěným financováním celé etapy z vlastních nebo cizích zdrojů, zejména státního rozpočtu. Konkrétní podoba a využitelnost sportovišť a dalších kapacit bude řešena se zástupci sportovních svazů. Plavecký stadion Podolí po definitivním majetkovém vyrovnání s Českou televizí (pozemky) rozvine svoji úlohu největšího a nejkomplexnějšího plaveckého areálu v ČR poskytujícího komplexní služby a podmínky pro plavecké sporty.

 

6. Pokračovat v započaté modernizaci majetku a provozu spoluvlastněných a vlastněných horských středisek, revidovat stávající nájemní vztahy v zájmu dalšího investičního rozvoje pronajatých středisek, zvažovat další postupy k vyšší efektivitě vlastnictví.

Bude provedeno podrobné zhodnocení plnění nájemních smluv horských středisek v Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně s důrazem na rozvojové investice obou areálů za uplynulé pětileté období. Další rozvojové plány budou hodnoceny a koordinovány s municipalitami a krajskou samosprávou. Podle výsledků bude rozhodnuto o případné revizi nájemních vztahů s cílem umožnit další dlouhodobý rozvoj těchto horských středisek s celostátním významem. Činnost a.s. Sportovní areál Harrachov a jeho další rozvoj budou řešeny po vypořádání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bude dále hledána cesta k realizaci záměru vybudování národního olympijského centra zimních sportů v Harrachově, tj. zejména ve spolupráci s lyžařským svazem, s ČOV a v součinnosti s městem Harrachov. Lyžařský areál Zadov bude i dále provozovat ČUS ve vlastní režii, s cílem obnovovat lyžařský areál postupně, podle výsledků hospodaření LA Zadov a jeho aktuálních potřeb k udržení konkurenceschopnosti v regionu s tím, že spolupráce s případným strategickým partnerem není vyloučena.

 

7. Prohloubení systematické podpory tělovýchovných jednot a sportovních klubů jako základních článků sportu a příležitosti pro sportování veřejnosti a především mládeže. K tomu rozvinout potenciál Servisních center sportu ve prospěch organizovaného i neorganizovaného sportu a realizovat vlastní sportovní projekty celostátního významu.

ČUS se zasadí, aby v dotačních titulech Státní podpory sportu MŠMT byly zachovány a objemově posíleny programy pro základní články sportu. Zejména nový, ČUS prosazený program na organizaci sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, který směřuje neinvestiční prostředky přímo do základních článků. Současně bude ČUS prosazovat, aby byla zachována možnost pro SK/TJ čerpat prostředky z programu na údržbu a provoz sportovních zařízení a uplatňovat žádosti o investice. Základními servisními, metodickými a koordinačními články pro sport v krajích a obcích se stanou Servisní centra sportu ČUS, která budou spolupracovat a pomáhat nejen členským subjektům ČUS (svazy, SK/TJ), ale na základě dohod i dalším sportovním organizacím a spolkům. Činnost svých sportovních klubů a tělovýchovných jednot bude ČUS podporovat i cestou vlastních projektů (např. ČUS-Sportuj s námi!), které podpoří organizaci lokálních veřejných sportovních akcí s akcentem na sport dětí, mládeže a seniorů.

 

8. Získání systémové podpory pro tzv. „malé členské svazy“, nepravidelně podporované státem v jejich činnosti, a uplatňovat mezisvazovou solidaritu.

Sportovní svazy jsou pilíře struktury českého sportu, hlavními koordinátory sportovních odvětví, garantem jejich rozvoje, úspěšnosti a kvality. Rámec podpory jednotlivých činností sportovních svazů vychází ze státní koncepce podpory sportu. ČUS bude jednoznačně trvat na postupném posilování zdrojů státního rozpočtu pro svazy a na zajištění stabilního, transparentního a včasného financování činností, za které svazy odpovídají. ČUS bude podporovat takový způsob dělení podpory svazům, aby každé konsolidované sportovní odvětví mělo k dispozici prostředky na základní vlastní činnost. Samozřejmou součástí působení ČUS bude úsilí o uplatňování mezisvazové solidarity, která se rozvinula a osvědčila v období 2011 až 2016 v případech nesystémových výpadků financování tzv. „malých sportovních svazů“ ze státních zdrojů. Všechny členské svazy ČUS, s potenciálem obohacovat sportovní prostředí v ČR a získávat širokou veřejnost k aktivnímu sportování, musí mít možnost dosáhnout na základní podporu.

 

9. Pokračovat v prohlubování spolupráce se školským systémem v oblasti podpory sportu a motivace školní mládeže k pohybovým aktivitám.

V návaznosti na státní koncepci rozvoje a podpory sportu MŠMT bude ČUS aktivně spolupracovat se školským systémem. Spolupráce ČUS se školským a akademickým prostředím bude spočívat v intenzivnější součinnosti s Asociací školních sportovních klubů. Budou hledány konkrétní oblasti spolupráce na centrální úrovni i v oblasti využívání republikové sítě servisních pracovišť ČUS a kapacit členských SK/TJ. ČUS bude podporovat účelné propojení aktivit sportovních svazů s celým systémem základního, středního i vysokého školství. A to nejen v oblastech výchovy ke zdravému životnímu stylu, výchovy talentované mládeže, ale i v dostupnosti vědecko-metodického servisu a výchovy nových odborníků pro sport. ČUS bude respektovat a podporovat i potřeby akademického sportu, neboť se stále více projevuje deficit plošné podpory sportu a pohybových aktivit ve vysokém školství. Proto bude ČUS také aktivně spolupracovat na budování zázemí v areálech vysokých škol zaměřených na tělesnou výchovu a sport, bude-li o tuto součinnost ze strany vysokoškolských institucí zájem. Vysoká pozornost bude věnována i perspektivě Vyšší odborné školy ČUS.

 

10. Pracovat na posílení pozitivního obrazu ČUS a jejích členů u odborné i laické veřejnosti a médií, s aktivním využitím dostupných prostředků v oblasti reklamních, mediálních a PR služeb. Současně otevřeně komunikovat se všemi subjekty sportovního prostředí.

Pozitivní obraz českého sportu a posilování dobrého jména značky ČUS v očích veřejnosti bude i nadále jednou z priorit ČUS. Bude prohloubeno partnerství ČUS se strategickými mediálními partnery, zejména Českou televizí, Českým rozhlasem, Deníky, Deníkem Sport a budou hledány nové synergie. ČUS bude systematicky posilovat své image v podvědomí veřejnosti vlastními projekty v organizovaném i neorganizovaném sportu, a to i udělováním záštit nad vybranými sportovně společenskými projekty. Pozitivní obraz bude podporován systematickou spoluprací okresních sdružení a krajských organizací s regionálními Deníky, kterou ČUS podpoří na centrální úrovni. Intenzivněji se ČUS zaměří na vyhlašování anket nejúspěšnějších sportovců okresů a krajů. Ve vlastní činnosti ČUS bude věnována vyšší pozornost vydávání pravidelných tiskových zpráv a přímé komunikaci s novináři, ale také komunikaci k členské základně. Úsilí ČUS bude namířeno ke komunikaci aktuálních potřeb sportovního prostředí (členské základny), celospolečenského zájmu na podpoře sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit, prospěšnosti působení sportovních spolků, podpory údržby, provozu a investic do sportovní infrastruktury, ale také k uznání práce dobrovolníků a propagaci tradic, hodnot a historického odkazu české sportovní obce, jako fenoménu budování občanské společnosti.

 

 

Závěr:

Česká unie sportu má potenciál být dynamickým, sebevědomým a respektovaným sportovním spolkem, který bude oporou svým členům, odborným partnerem státní správy a samospráv a realizátorem smysluplných projektů, přinášejících užitek nejen sportovnímu prostředí, ale celé občanské společnosti České republiky.