16.04.2011 - David Kovář
počet přečtení: 21710
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 23.08.2013

Závěry 23. valné hromady ČSTV

V sobotu 16. dubna 2011 od 9,30 se tradičně ve Sportovním centru ČSTV v Nymburce konala 23. valná hromada ČSTV, kterou charakterizovala téměř stoprocentní účast, když v prezenci chyběl pouze delegát Horské služby ČR. V obou komorách bylo zaregistrováno celkem 157 delegátů s hlasem rozhodujícím. Po schválení procedurálních otázek, volbě orgánů a komisí valné hromady, následoval téměř devítihodinový program společného jednání. Poté proběhla necelá hodina odděleného jednání obou komor – komory svazů a komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Přes názorové neshody k některým bodům proběhla valná hromada v důstojné atmosféře. Krátce před osmou hodinou večerní jednání 23. VH ČSTV skončilo.

Valná hromada schválila klíčové materiály pro činnost ČSTV – zprávu o hospodaření za rok 2010, která úzce souvisí se zprávou o činnosti VV ČSTV za rok 2010, a dále bilanci zdrojů pro rok 2011 a rozpočet ČSTV na rok 2011. Těmito rozhodnutími jsou vytvořeny podmínky pro další pokračování činnosti ČSTV. Za významnou je nutné považovat shodu, ke které došlo v rámci diskuse o novele stanov, která nebyla přijata. Na návrh pracovního předsednictva delegáti valné hromady schválili k přípravě novely stanov ustavení dohodovací komise, která bude do třiceti dnů složena ze zástupců obou komor ČSTV – komory svazů a komory tělovýchovných jednot a sportovních klubů. První výsledek práce této komise má být zveřejněn do 30.11. tohoto roku. Zda bude součástí novely opět změna názvu není zatím jasné. Návrh na změnu názvu valná hromada nepřijala. Přestože jej podpořila stovka delegátů, v drtivé většině ze sboru zástupců TJ/SK, včetně velkých sportů jako fotbal, lední hokej a lyžování, v komoře svazů návrh neprošel.

Očekávané rozhodnutí VH ČSTV k další činnosti SAZKA, a.s., bylo předmětem dlouhé diskuse. Po několika nepřijatých návrzích na usnesení, kdy nebyl přijat předložený písemný materiál Návrh na řešení další činnosti SAZKA, a.s.,  se valná hromada vyslovila 141 hlasem pro návrh podaný pracovním předsednictvem. Přijaté usnesení doporučuje zástupcům majoritního akcionáře v představenstvu SAZKA, a.s., a ukládá zástupci akcionáře ČSTV na valné hromadě SAZKA, a.s., činit takové kroky, které povedou k obnovení plného provozu společnosti a zachování jejího dobrého jména. Valná hromada ukládá Výkonnému výboru ČSTV činit taková opatření, která umožní předložit v nejkratší možné době valné hromadě ČSTV návrh na optimální zhodnocení akciového podílu ČSTV v SAZKA, a.s.

23. valná hromada ČSTV na společném jednání i v následném odděleném jednání obou komor schválila způsob rozdělení finančních prostředků pro rok 2011 mezi sdružené subjekty. Na jednání komory svazů nebyly za řádné členy ČSTV schváleny Unie šipkových organizací ČR, Česká šipková organizace a Českomoravský svaz malé kopané. Všechny přijatá usnesení k jednotlivým projednávaným bodům programu jsou přehledně uvedena v Souboru usnesení 23. VH ČSTV.