05.04.2003 - David Kovář
počet přečtení: 20455
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 23.08.2013

Úvahy o vytvoření samostatné vládní instituce

Jestliže loňská Valná hromada ČSTV konstatovala spokojenost s přístupem Ministerstva školství a mládeže ČR (MŠMT ČR) ke sportu, delegáti letošní jubilejní 15. valné hromady, která se uskutečnila 5. dubna v zařízení ČSTV Sportovní centrum Nymburk, byli při posuzování činnosti MŠMT ČR v roce 2002 mnohem kritičtější. Novému vedení MŠMT, ustavenému po červnových volbách, byla vytýkána neujasněná koncepce ve sportu v souvislosti s minulou vládou přijatými dokumenty. Terčem kritiky bylo i výrazné snížení státních dotací na investice, nerespektování odborných stanovisek ČSTV k plánu investic, zpoždění v zasílání státních dotací v části loňského roku, či značný skluz v ustavení Rady tělesné výchovy a sportu. Na valné hromadě zaznělo, že sportovní prostředí proto zvažuje vytvoření samostatné vládní instituce.

 

Z jednotlivých bodů programu společného jednání sboru zástupců svazů i sboru zástupců TJ a SK valné hromady mj. vyplynulo, že v roce 2002 hospodařil ČSTV se státními zdroji přes 928 mil. korun, přičemž většina těchto prostředků přicházela z MŠMT ČR pravidelně a ČSTV tak mohl i pravidelně financovat sdružené subjekty. Výjimkou byly pouze měsíce červenec až září, kdy došlo ke zpoždění a ČSTV tak nemohl okamžitě reagovat na potřeby subjektů postižených povodní. Vlastní zdroje činily téměř 692 mil. korun a nedošlo k žádným problémům. Pro letošní rok se předpokládá v bilanci společných zdrojů ze státního rozpočtu příspěvek téměř 955 mil. korun. V bilanci vlastních prostředků se očekává 708 mil. korun.

 

Ve zprávě o činnosti VV ČSTV jsou každoročně delegáti valné hromady seznamováni se základními úkoly, kterými se VV zabýval za uplynulý rok. V roce 2002, stejně jako v minulosti, bylo prvořadým úkolem upevňování ekonomické stability ČSTV. Převratnou událostí v legislativní oblasti bylo vyřešení tzv. institutu trvalého užívání. Kromě dalšího zpráva rovněž popisuje opatření, která ČSTV učinil při řešení popovodňové situace, chronologii událostí spojených s výstavbou Haly Sazka, problematiku krajských sdružení ČSTV, aktivity ČSTV v programu „Sportuj s námi“, či oblast zdravotního zabezpečení sportovní reprezentace.

 

Ze zprávy o činnosti revizní komise vyplynulo, že ve srovnáním s předcházejícími lety byly nedostatky týkající se chybného posouzení nákladů na údržbu, které byly zaměněny s  náklady na rekonstrukce či investice, zjištěny již v menší míře. Neoprávněně vykázané náklady byly zjištěny v celkové výši 831.000,- Kč a z nich vyplynul celkový finanční postih ve výši 104.700,- Kč. Tyto prostředky jsou k dispozici jako navýšení vlastních zdrojů regionálním sdružením ČSTV pro letošní rok. Kontroly provedené ve sportovních svazech  byly zaměřeny na účelové využití státních dotací pro sportovní reprezentaci, talentovanou mládež a tam, kde jsou zřízena i na sportovní centra mládeže a sportovní třídy. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné větší nedostatky. Je však stále potřebné věnovat zvýšenou pozornost účelovému využívání státních dotací.

 

V diskusi reagoval ing. Karel Hrdý, náměstek MŠMT ČR, na některé připomínky k činnosti MŠMT ČR. Zdůraznil, že nová vláda nastupovala za určitých politicko-ekonomických podmínek, což mělo dopad do sportovního prostředí. Řekl, že MŠMT ČR připravuje hlavní směry koncepce ve sportu a tělovýchově na roky 2004 – 2006 a nastínil budoucí kroky MŠMT ČR, které by měly vést ke zvýšení významu sportu, rozvoji sportovních tříd a zmírnění úbytku sportovních talentů. František Svoboda, předseda Okresního sportovního a tělovýchovného sdružení Semily informoval o východiscích ze semináře k problematice sportu v Libereckém kraji do roku 2005, která v devíti bodech obsahují doporučení, jak povýšit význam sportu, zefektivnit tělesnou výchovu mládeže, aj. JUDr. Aleš Hušák, generální ředitel a předseda představenstva Sazka, a.s., hovořil o výstavbě Haly Sazka a podpořil myšlenku uspořádat v Praze LOH v roce 2020.

 

Ve druhé, oddělené části valné hromady, sbor zástupců svazů v hlasování nevyhověl žádostem Unie šipkových organizací ČR a České foosballové organizaci o přijetí za řádné členy ČSTV. V ČSTV tak zůstává 72 sdružených a 14 přidružených svazů.