25.04.2020 - Adam Barbořík
počet přečtení: 6167
vytvořeno 25.04.2020, upraveno 25.04.2020

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
25. dubna 2020

Výklad ČUS: Je možné trénování dětí v kolektivu a od pondělí otevřít vnitřní sportoviště ve zvláštním režimu

V pátek došlo k další vlně uvolňování opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Velké změny se týkají amatérského i profesionálního sportu. Další uvolnění nastane od pondělí, kdy bude podle výkladu advokáta České unie sportu umožněn přístup veřejnosti do vybraných vnitřních sportovišť. Nyní lze vykonávat činnost na venkovních sportovištích v počtu maximálně 10 osob. Díky tomu konečně půjde v rámci sportovních klubů a tělovýchovných jednot organizovaněji sportovat a realizovat například trénink. Vše za současného splnění bezpečnostních podmínek.

 

Oproti předchozí úpravě dochází k navýšení počtu osob, které mohou společně sportovat. Do hry se tak vracejí kolektivní sporty pro veřejnost jako fotbal, basketbal, volejbal a další. Z části upravující režim činnost profesionálních sportovců navíc vypadl zákaz provádět kontaktní, soubojová cvičení, a proto se lze domnívat, že je opět možné provádět i kontaktní sporty,“ uvedl ve svém stanovisku Daniel Viduna, advokát České unie sportu.

 

Denně chodily na krajská a regionální centra ČUS dotazy ohledně sportování dětí, a to zejména v rámci kolektivních sportů. To je konečně možné, ale za splnění podmínek na venkovních sportovištích. „Na nich například není nutné nosit ochranné prostředky dýchacích cest za předpokladu, že sportující osoby nebo skupinka je oddělena fyzickou překážkou jako stěna a plot nebo od sebe udržují vzdálenost nejméně dva metry,“ popisoval advokát Viduna ve svém výkladu.

 

Společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti. Na venkovních sportovištích nejsou pak využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. Výjimka platí pro používání toalet za předpokladu, že se v nich nebude potkávat vícero osob. „Za dodržení těchto podmínek je tedy možné, aby na venkovních sportovištích mohl proběhnout trénink“ prohlásil Daniel Viduna.

 

Podle ČUS mohou otevřít nejen posilovny

Velké změny v rámci uvolňování vládních opatření se čekají ve vnitřních sportovištích. Zakázána přítomnost veřejnosti na nich končí a počínaje dnem 27. dubna se veřejnosti otevřou posilovny, tělocvičny, fitness centra, a to za dodržení stanovených pravidel. Například tím, aby se na každém 10 metru čtverečním vyskytoval nejvýše jeden klient. Možné tak budou komerční fitness tréninky, lekce jógy a komerční hodinové pronájmy pro veřejnost.

 

Problematické je to ohledně organizovaného sportu a spolkové činnosti v klubech a jednotách na vlastním nebo dlouhodobě pronajatém vnitřním sportovišti. „Musím bohužel konstatovat, že taková činnost není aktuálními usneseními vlády nijak upravena. Lze však usuzovat, že pokud bude taková činnost realizována v obdobném režimu jako pro sportování veřejnosti, neměl by nastat žádný rozpor. Bude však vhodné situaci dále sledovat,“ prohlásil advokát Viduna.

 

Otevřeny tedy podle něho mohou být kromě posiloven také vnitřní prostory badmintonových center a organizovat na nich za dodržení všech bezpečnostních pravidel trénink.

 

Profesionální sportovci nemohou do vnitřních sportovišť?

V případě profesionálních sportovců došlo ke změnám v navýšení počtu osob na 10 během tréninku, plus nezbytné osoby realizačního týmu. Dále se odstranil zákaz v kontaktních a soubojových cvičení. Trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti. „Nynější speciální úprava omezuje tuto možnost vykonávat na vnitřních sportovištích. Vzhledem k rozvolnění užívání vnitřních sportovišť pro veřejnost, je však podle mého názoru možné takovou činnost vykonávat, a to alespoň za podmínek stanovených pro veřejnost,“ tvrdil Viduna.

 

Ostatní vnitřní prostory jako šatny a umývárny by mohly být za dodržení režimu užívány rovněž, avšak doporučuje se učinit pouze v případě nutnosti a za naprostého vyloučení možností případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště. „Paradoxně u profesionálních sportovců je textace přísnější a tyto prostory jsou zcela zakázány,“ všiml si advokát ČUS Viduna, který se zaměřil také na vysvětlení výklad pojmu „profesionální sportovec,“ ve kterém se často chybuje.

 

Jde o každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu bez ohledu na rozsah a výši výdělku. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ. Dle mého názoru je přitom lhostejné, zda je výkon sportovní činností hlavním či vedlejším zdrojem příjmů (např. zaměstnaní mimo sportovní prostředí + výdělečná činnost hráče ve sportovním klubu).“

 

Samostatnou otázkou pak zůstává užívání venkovních bazénů. Vzhledem k současné terminologii se lze domnívat, že bazény jsou sportovištěm a platí pro ně tedy stejná pravidla. „Z informací, které mám do současné chvíle k dispozici, se však domnívám, že takový výklad nelze užívat obecně, a tudíž lze doporučit každému provozovateli bazénu se obrátit na příslušnou Krajskou hygienickou stanici,“ dodal advokát Viduna.

 

Výklad advokáta České unie sportu Daniela Viduny

Závěry:

  1. Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích, avšak pouze do 27. 4. 2020. Od tohoto data je umožněn přístup veřejnosti do vybraných vnitřních sportovišť, a to při splnění stanovených podmínek.

 

  1. Užívání vnitřních sportovišť není nijak upraveno pro organizovaný amatérský sport (na vlastních nebo dlouhodobě pronajatých sportovištích) a je zakázáno pro profesionální sportovce. Pravděpodobně však lze předpokládat přípustnost shodného režimu jako v případě veřejnosti, ale doporučuji sledovat případný výklad orgánů státní správy.

 

  1. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 10 osob a pouze za současného splnění stanovených podmínek.

 

  1. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je třeba tuto výjimku využívat s přihlédnutím ke zdravému rozumu.

 

  1. Profesionálním sportovcem je každý, kdo prostřednictvím sportovní činnosti vykonává výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ), a to bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů.

 

  1. Profesionální sport lze vykonávat výhradně na venkovních sportovištích. Vnitřní sportoviště jsou pro „profesionály“ zcela uzavřena (viz výše).

 

  1. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.

 

  1. Otázka užívání bazénů je výkladově nejistá (sportoviště ano x ne), a proto doporučuji konzultovat tuto otázku s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

 

 

Režim ve vnitřních sportovištích

- omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient, musí být tedy splněny obě podmínky,
- nelze používat šatny a sprchy, a to ani za zpřísněných hygienických podmínek,
- vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
- zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, což znamená zvýšenou náročnost na zajištění desinfekčních prostředků a stanovení pravidel plnění této povinnosti (každý klient po své činnosti učiní sám, nebo bude zajišťovat personál),
- průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují (organizačně obdobně jako předchozí bod),
- zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, tak aby při tom nedocházelo ke kumulaci osob na jednom místě,
- klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, ideálně v místě, kde může probíhat kontrola ze strany provozovatele (recepce apod.),
- prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
- používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu, je tedy třeba zajistit cirkulaci vzduchu předepsaným způsobem, bez čehož nebude možné vnitřní sportoviště provozovat

- je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho (týká se kontaktních sportů),
- v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými 2 cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
- upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor (jedná se o zajištění časového rozmezí mezi každými 2 lekcemi/tréninky).

 

Režim na venkovních sportovištích

- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
- společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti (platí tedy pro opravdu velké rodiny), popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

 

Režim pro profesionální sportovce

1. Trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že do vydání speciálních pravidel pro „profi“ sport bylo dle mého názoru možné  vykonávat „profi“ sport v režimu dle obecné výjimky ze zákazu volného pohybu osob – cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, bez ohledu na venkovní či vnitřní sportoviště (pokud se jednalo o vlastní nebo dlouhodobě pronajaté sportoviště), tak nynější speciální úprava omezuje tuto možnost výhradně na sportoviště venkovní, a tudíž „profi“ sport nelze vykonávat na vnitřních sportovištích (povolení pro „profi“ sportovce se týká explicitně venkovních sportovišť). Vzhledem k rozvolnění užívání vnitřních sportovišť pro veřejnost, je však dle mého názoru (jak je ostatně popsáno výše) možné takovou činnost vykonávat, a to alespoň za podmínek stanovených pro veřejnost.

2. Na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu. Počet 10 osob se tedy týká výlučně sportovců, nepočítají se do něho např. trenéři.

3. Mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry. Nejedná se o odstup mezi sportovci navzájem, ale mezi sportovci a např. členy realizačního týmu.

4. Sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

5. Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

6. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

7. Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.