18.10.2017 - David Opatrný
počet přečtení: 2284
vytvořeno 18.10.2017, upraveno 18.10.2017

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Čj: A/171/2017-P
V Praze, dne 16. října 2017

 

 

Vážený pane ministře,

            dovolte mi reagovat na dopis MŠMT č.j. 28072/2017-1 ze dne 9. 10. 2017 adresovaný Sportovním svazům ČR od vedoucího oddělení investic a infrastruktury ve sportu Ing. Pavla Kaňky. V dopise je informace pro sportovní svazy o přípravě otevření investičního podprogramu 133D-523 „Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže“.

V informaci se kromě rámcového účelového určení investiční dotace hovoří, že maximální výše dotace ze strany MŠMT bude stanovena v rozmezí 60–80 % celkových nákladů, dle kategorie majetku.  To jinými slovy znamená, že bude-li sportovní svaz potřebovat pro zajištění státní reprezentace potřebné vybavení, bude muset podstatnou část nákladů hradit z vlastních zdrojů, tj. z členských příspěvků, příspěvků svazových přátel, nebo z darů mecenášů.

Pokud státu záleží na tom, aby ho sport reprezentoval, vyjadřuje svůj zájem právě příspěvkem na tuto aktivitu formou nemalé neinvestiční státní dotace. Stát si u sportovců objednává a hradí reprezentaci sebe sama. Je nesystémové a nedůstojné požadovat po svazech spoluúčast na investicích pro státní sportovní reprezentaci, aby sportovci hradili něco, co si u nich stát objednává. Sportovní svazy by tuto povinnost v oblasti zabezpečení státní dotace rozhodně mít neměly. Nepamatuji si, že by kdykoliv v minulosti takovou povinnost měly. Nevím, který právní předpis či směrnice vyžaduje spoluúčast při pořizování investic pro státní reprezentaci. Pokud takový existuje, bylo by vhodné přehodnotit jeho přínos pro sportovní reprezentaci státu. Nevím také, jakým způsobem si mají svazy prostředky na finanční spoluúčast pro investice obstarávat. Buď stát chce mít svojí státní reprezentaci, nebo nechce. Pokud ne, tak se sportovci budou věnovat vlastní běžné sportovní činnosti v rámci sportovních svazů a nemusejí se vrcholných mezinárodních soutěží vůbec účastnit. Byla by to však světová rarita a ostuda České republiky.

Vážený pane ministře, žádám Vás o přehodnocení tohoto připravovaného opatření před vyhlášením otevřené výzvy v tomto klíčovém programu pro sportovní svazy, a to tak, aby nebyla na pořizování investic nezbytných pro reprezentaci ČR (zařízení strojního charakteru) vyžadována spoluúčast sportovních svazů. Jde o státní sportovní reprezentaci, nikoliv o činnost soukromé povahy, pro ryzí potěchu sportovců. Sportovci nemohou dotovat stát.

 

V úctě                                                                                        

                                                

                                                                                               Ing. Marek Hájek

                                                                                 místopředseda České unie sportu

 

 

 

 

Vážený pan

prof. PhDr. Stanislav ŠTECH, CSc.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12  Praha 1 – Malá Strana

 

CO: PhDr. Karel Kovář, PhD., náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže

 

tisk